Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kommunedelplan Vågslid

Kommunedelplan Vågslid, alternativ 2, vart vedteken i kommunestyret 19.10.17.
Det vart ikkje semje i meklingsmøtet med fylkesmannen 07.03.18. Sjå meir informasjon lenger ned.

Sjå dokument kronologisk her :

Plan- og miljøutvalsmøte 27.02.13
Brev om offentleg ettersyn
Plankart offentleg ettersyn
Føresegner offentleg ettersyn
Plandokument revidert etter Plm 1. gong
Konsekventutgreiing revidert etter Plm 1. gong


Etter dette har saka vore handsama i Plan- og miljøutvalet fleire gonger. 

26.11.14
Framlegg til rullering av kommunedelplan Vågslid - 2. gongs handsaming
Vedlegg:
Framlegg til plankart
Framlegg til føresegner
Fylkesmannen i Telemark - merknad
Faun Naturforvaltning - rapport
Fylkesmannen i Telemark - brev
Skisse/plankart med innteikna grenser frå Heiplanen
Utsnitt av Heiplanen
Notat - oppsummering av merknader ved offentleg ettersyn og rådmannens vurdering
Skisse Haukelifjell skisenter - høyringsbrev 12.09.14.
Skisse Haukelifjell skisenter - høyringsbrev 10.10.14
Skisse Botn - høyringsbrev 12.09.14
Utsnitt skisenteret - framlegg til endring

09.09.15
Framlegg til rullering av kommunedelplan Vågslid - 3. gongs handsaming - nye endringar før offentlg ettersyn
Vedlegg:
Skisse som viser ulike alternativ kryssing av vassdraget - til tilkomst
Framlegg til plankart kommunedelplan Vågslid - lagt ut til offentleg ettersyn 1. gong
Gjeldande kommunedelplan Vågslid

Handsaming i Plan- og miljøutvalet 11.10.17, etter ny høyring og offentleg ettersyn.
 
Dokument: 

Plankart alt 1
Plankart alt 2
Føresegner
Plan - og miljøutvalet 27.11.14
Plan - og miljøutvalet 09.09.15
Plan - og miljøutvalet 10.05.17
Oppsummering av merknader høyring og offentleg ettersyn 1.gong
Notat frå Faun datert 12.11.15 
Fylkesmannens brev datert 03.06.14
Skisse til tilkomst til F11 frå nord og aust
Planomtale

Kommunedelplan Vågslid alternativ 2, vart vedteken i kommunestyret 19.10.17.

Vedtak om kommunedelplanar kan ikkje påklagast.
  

Alternativ 1 omfattar heile det opphavlege planområdet, med nye hytteområde sør for Kjela. Her har fylkesmannen motsegn. Kommunen kan difor ikkje vedta framlegg til nye hytteområde her før ein har vore til mekling med fylkesmannen. Om ikkje ein blir samde under meklinga, går saka til Kommunal – og moderniseringsdepartementet for endeleg avgjerd. I alternativ 2 har ein teke ut dei omstridde areala sør for Kjela. Kommunestyret vedtok alternativ 2, men gjorde òg vedtak som inneber at ein skal arbeide vidare med alternativ 1.

Dokument:

Kommunestyrevedtak 19.10.17
Plankart alternativ 2, revidert i tråd med kommunestyrets vedtak
Føresegner alternativ 2, revidert i tråd med kommunestyrets vedtak

 

Vinje kommune var i meklingsmøte med fylkesmannen 07.03.18, sjå referat her.

Vidare arbeid framover:

Ettersom det ikkje blei noko semje i møtet med fylkesmannen, skal alternativ 1 fyrst til plan- og miljøutvalet og kommunestyret. Dersom kommunestyret held fast ved alternativ 1, går saka via fylkesmannen til departementet.


  • eBillett
  • Fjellnettverket
  • visithaukeli logo
  • visitrauland logo
  • VisitVinje Logo
  • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk