Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Karakterar - rett til å klage

  Generelt

  Er du misnøgt med karakteren din? Du har rett til å klage på alle karakterar som skal stå på vitnemålet. Skulen skal informera både deg og foreldra dine om klageretten og klagefristen. Viss du treng det skal skulen hjelpa deg å klage.

   Du kan klage på alle karakterar som skal stå på vitnemålet. Det gjeld

  • standpunktkarakterar
  • eksamenskarakterar
  • karakterar til fag- og sveineprøver og kompetanseprøve 
  • karakter i orden og framferd
    

  Du kan òg klage på realkompetansevurdering.

   
  Frist for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterar og standpunktkarakterar er ti dagar. Frist for å klage på vedtak om vurdering av den praktiske delen av fag-/sveineprøva og realkompetansevurdering er tre veker. Innafor fristen kan du krevje grunngjeving for karakterar i fag der det blir heldt munnleg eksamen, fastsett standpunktkarakterar eller karakter for praktisk eksamen. Du kan ikkje krevje grunngjeving for karakterar til skriftleg eksamen.

  Målgruppe

  • Elevar, lærlingar, privatistar og praksiskandidatar (eller den som du har gjeve skriftleg fullmakt)
  • Foreldre til umyndige elevar, lærlingar eller privatistar har sjølvstendig klagerett

  Vilkår

  Elevar under 15 år kan ikkje klage utan skriftleg samtykke frå foreldra.

  Brosjyrer

  Lovar og retningsliner

  Forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Klagen må vere skriftleg. Han må vere underskriven av deg som klagar eller eventuelt av den som du har gjeve fullmakt. Opplys om det vedtaket som du klagar på. Du bør grunngje klagen, men det er ikkje nødvendig om du klagar på ein skriftleg eksamenskarakter. Klagen sender du til den skulen der du er elev. Er du privatist, sender du klagen til den skulen der eksamen blei halden. Klage på fag-/sveineprøve sender du til yrkesopplæringsnemnda i fylket.

  Søknadmottakar

  Vinje kommune
  Vinjevegen 192
  3890 Vinje

  postmottak@vinje.kommune.no

  Behandling

  Resultatet av klagebehandlinga kan bli at karakteren blir ståande, eller at han blir sett opp eller ned. For munnleg eksamen spesielt gjeld at om du får medhald, skal karakteren annullerast, og du har rett til å gå opp til ny avgangsprøve.

  Behandlingstid

  Skulen/klageinstansen har plikt til å behandle saka så snart som mogleg. Dersom det ikkje blir gjort vedtak i saka innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når du kan vente at det vil bli gjort eit vedtak.

 • Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring/vurdering med karakter

 • eBillett
 • Fjellnettverket
 • visithaukeli logo
 • visitrauland logo
 • VisitVinje Logo
 • nasjonalparkkommune logo

vinje.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke vinje.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk