Varsla oppstart av planarbeidet 05.10.2015 med frist for innspel 12.11.2015.

Målet med planarbeidet er å finne ei framtidig løysing for området framfor Kroa som er betre for alle brukarane, samstundes som avkøyrsla frå E134 blir verande der den er i dag. Bilvegen frå Vinjebue til Kroa kan bli stengt som følge av planarbeidet.
 
Planarbeidet er i tråd med kommunedelplan Åmot. 

Referat frå oppstartsmøte 14.09.15
Planområde
Skisse frå bilrutene