Med heimel i Kommunelova §§ 14-3 vert formannskapet si innstilling til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025 for Vinje kommune lagt ut til offentleg ettersyn. 

Kommunestyret skal handsame budsjett og økonomiplan i møtet 16. desember.

Lenke til årsbudsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025 finn du her den bør opnast i Chrome.

Gebyrliste for 2022 finn her