Kommunestyret godkjende årsmeldinga for 2021 i møtet 16. juni.
Årsmeldinga er digital og du kan finne ho her

Ein bør nytte nettlesaren Chrome for å opne lenka.

Årsrekneskapet for 2021 finn du her