Med heimel i Kommunelova §§ 44.7 og 45.3 vert formannskapet si innstilling til årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023 for Vinje kommune lagt ut til offentleg ettersyn. 

Kommunestyret skal handsame budsjett og økonomiplan i møte 12. desember.

 

Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023

Kommunale bealingssatsar og gebyr

Budsjettdokumenta er også tilgjengeleg på Tenestetorget