Kommunestyret vedtok 03.09.20, sak nr. 20/74, PlanID 20190003 - Detaljregulering for Nordtunlii 137/2 i medhald av plan- og bygningslova § 12 - 12. Planen legg til rette for nye fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur, grønstruktur og fellesareal i tråd med kommunedelplanen for Rauland.

Planen kan du sjå her