Vinje kommunestyre har i samband med budsjettvedtaket av 12.12.2019, vedteke at det skal skrivas ut eigedomsskatt på kraftanlegg og kraftnett jf. Eigedomsskattelova(esktl.) §3 første ledd bokstav c. Den alminnelege eigedomsskattesaten for 2020 er 7 promille, jf. Esktl. §§10 og 11 første ledd.

 

Skatteseddel blir sendt den einskilde skatteytar og faktura for 1. halvår blir ettersendt.

Innbetalingskort for 2.halvår vert sendt i august  med forfall 01.09.2020

Liste over utskriven eigedomsskatt er lagt ut for gjennomsyn på Tenestetorget

 i 3 veker frå 28.02.2020.