Kommunestyret vedtok 11.05.2017, sak 17/28, detaljregulering for Finnroi 93/28 i samsvar med plan og bygningslova § 12-12.

Planen legg til rette for eit nytt hyttefelt på Finnroi, vest for Haukeli, nord for Øykelihylen, med 48 tomter og tilhøyrande infrastruktur.

Planen kan du òg sjå på Tenestetorget i Åmot, eller du kan kontakte Vinje kommune på telefon 350 62 300.

Ein kan klage på vedtaket i medhald av plan- og bygningslovas §§ 1 - 9 og 12 - 12 , jfr forvaltningslovas kap. VI. Eventuelle klager må sendast til Vinje kommune innan 3 veker. Dersom Vinje kommune ikkje tek klaga til fylgje , blir klaga sendt til fylkesmannen. Fylkesmannen tek endeleg stilling til klaga.

Du må fremje krav om erstatning eller innløysing innan tre år frå denne kunngjeringa jf. plan – og bygningslova §§ 15-2 og 15-3. Krava må vere skriftelege og sendast til Vinje kommune.

Sjå planframlegget her