No er resultatet frå spørjeundersøkinga klart.
Svarprosenten var på 45 som er ganske bra for slike undersøkingar.
Som de ser av tabellen under er det eit fleirtal på 62,3% som ynskjer å halde fram med dagens organisering av skuledagane.
Oppsummeringa av desse svara skal politikarane ta med i avgjersla om framtidig organisering av skulekvardagen i Vinjeskulen.

Saka kjem opp i Oppvekst- og velferdsutvalet 4. april og kommunestyret 21.april.

Sjå spørjeundersøkinga og dei ulike organiseringsmodellane her

 

Spørsmål

Svar    

1. Eg ynskjer å halde på dagens organisering av skuledagane   

129

2. Eg ynskjer ny organisering av skuledagane

78