I samsvar med Plan og bygningslova varslast det at det skal setjast i gong reguleringsarbeid på del av eigedomen gnr. 97, bnr.2, eigar Neri Helge Flothyl i Vinje kommune.
 

Dokument:
​Møtereferat
Vurdering
Varsling