Heimehjelp

Betalingssatsar for heimehjelp utrekna etter G pr 01.05.20

Treng du meir enn til saman 2 timar heimehjelp pr mnd, betalar du fullt abonnement ut i frå inntekta di pluss inntekta til ektefelle/sambuar/partnar. Det vert sett ei øvre grense for betaling etter prinsippet om sjølvkost. Sjølvkost pr 01.01.2021 er utrekna til kr 320 pr time. 

Nettoinntekt Abonnementpris pr mnd
Inntil kr 202 702 kr 210
kr 202 702 - 304 053 kr 616
kr 304 053 - 405 404 kr 1 054
kr 405 404 - 506 755 kr 1 381
Frå kr 506 755 kr 1 935
Treng du heimehjelp berre 2 timar eller mindre pr mnd, betalar du pr time. Timesatsane er då: 
Inntil kr 202 702 kr 115
kr 202 702 - 304 053 kr 187
kr 304 053 - 405 404 kr 227
kr 405 404 - 506 755 kr 283
Frå kr 506 755 kr 334

Institusjonsopphald

Korttidsopphald

kr 175 pr døgn

Dag- og nattopphald kr 95 pr døgn
Dersom det overstig 60 døgn på korttidsopphald i kalenderåret, må ein for resten av året betale døgnpris som tilsvarar den sats ein ville ha betalt for langtidsopphald. 
Jf rundskriv I-46/97 og rundskriv I-1/2021
 

Fribeløpet før berekning av vederlag for langtidsopphald i institusjon vert sett til kr 8.700,- 

Fribeløpet før berekning av vederlag for langtidsopphald i institusjon for bebuarar som ikkje sjølv ynskjer å bu på dobbeltrom/ektepar på dobbeltrom, vert sett til kr 41 600,- 

Jf rundskriv I-1/2021.

Rauland og Norheimstunet omsorgssenter

Fullkost (middag, tørrmat, TV, fellesutgifter t.d hushaldningsartiklar, eingongsutstyr) kr 176 pr døgn
Trekk frukost kr 26
Trekk kvelds kr 26
Middag  kr 94
Vask av klede Rauland omsorgssenter kr 121 pr mnd
Vask av klede Norheimstunet kr 0

Heimetenester og dagtilbod

Tryggleiksalarm - Analoglinje                     kr 215 pr mnd
Tryggleiksalarm - GSM/IP kr 250 pr mnd
Middag kr 94 pr porsjon
Leige av heimevaktmeistar kr 147 pr time
Hjelpemiddel frå korttidslager kr 25 pr hjelpemiddel pr månad, makspris kr 65,00 pr månad
Dagtilbod eldre kr 145
Dagtilbod psykisk helse kr 120

Helsesysterteneste, reisevaksinering, audiometri

 

Konsultasjon, vaksne kr 233
Konsultasjon, born kr 76
Konsultasjon, studentar kr 101
Nytt vaksinasjonskort kr 101
Fritakingsattest Gulfeber kr 121
Audiometri (høyreprøver) kr 235