Stillinga er i todelt turnus med arbeid kvar 3. helg (35,5 t/v.) 

Heimetenesta i Øvre omfattar Norheimstunet omsorgssenter og heimetenester. Norheimstunet er eit bu-tilbod med tilrettelegging for personar med nedsett funksjonsevne, bebuarane får helse- og omsorgstenester etter behov.

Norheimstunet er eit triveleg tun, som ligg sentralt til i Haukeli. Omsorgssenteret har 11 bebuarrom inne på Norheimstunet og er døgnbemanna, samt 4 frittståande omsorgsbustader ute på tunet.

Omsorgssenteret er base for alle heimebaserte tenester i Øvre distrikt.

Me har og eit eldresenter med kokk, som lagar middag to gonger i veka for bebuarane på Norheimstunet og eldre heimebuande i Øvre distrikt. 

Me har ei brukargruppe på omlag 45 stk.
Øvre distrikt området omfattar Edland, Vågslid, Arabygdi og ned til Smørklepp.
Heimetenesta i Øvre har ei personalgruppe som består av sjukepleiarar, helsefagarbeidarar, kjøkenassistent og heimehjelper/assistentar, på til saman 25 stk.

Me verdset eit godt arbeidsmiljø, og ynskjer deg velkomen som søkjar hjå oss.

Me legg vekt på fylgjande kvalifikasjonar og eigenskapar:

  • Autorisasjon som helsefagarbeidar, eller anna relevant erfaring
  • God kunnskap i norsk, både munnleg og skrifteleg  minimum nivå B2
  • Gode samarbeidseigenskapar 

Me søkjer deg som:

  • Er ein positiv lagspelar som bidreg til eit godt arbeidsmiljø
  • Har samarbeids - og kommunikasjonseigenskapar som skaper trygge og gode relasjonar med bebuar/pasient, pårørande og kollegaer
  • Er fleksibel, løysingsorientert og trivs med varierte oppgåver
  • Jobbar sjølvstendig, er strukturert og engasjert
  • Er ein stabil arbeidstakar

Søkjarar må ha førarkortklasse B. Politiattest må leverast før oppstart.
I samsvar med offentleglova § 25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.
Vitnemål og attestar må takast med til intervju.

Søknaden skal du sende på elektronisk skjema. Lenke til skjema finn du her