Psykisk helse

Informasjon frå kommunepsykologen

Korleis møte usikre og uforutsigbare koronatider?

Korleis kan me møte ulike utfordringar knytt til familielivet i desse koronatider?

Lågterskel psykisk helsehjelp

 • Samtaletilbod til born og unge
 • Samtaletilbod til vaksne

Vinje kommune har eit tilbod i avdelinga psykisk helse og rus retta mot born, unge og vaksne som kjenner på psykiske utfordringar knytta til eller forsterka ved situasjonen forårsaka av viruset.

Mange av oss kjenner på korleis Cvoid-19 endrar kvardagen vår. Viruset skapar uro, redsel, frykt og ikkje minst praktiske utfordringar i kvardagen. Utover det vil nokon oppleve situasjonen som belastende i tillegg til allereie eksisterande utfordringar i kvardagen.

For å få kontakt med avdelinga ring Koordinering- og tildelingsskontoret på telefon 35 06 25 54

Ved akutt hjelp kan du ringe legevakt 116 117 eller mental hjelpetelefon 116 123, den er døgnope.

Institusjonar

Det er framleis ein del smitte i landet. Dette medfører auka risiko for våre sårbare ved besøk av personar som har vore i område med mykje smitte. Omsorgstenestene i Vinje ber difor om: 
 
 • At pårørande og vener som har vore på reise i regionar og land utanfor Noreg, ventar med å koma på besøk til 10 dagar etter heimkomst.
 • At pårørande og vener som siste 10 dagar har besøkt stader i landet med lokale smitteutbrot, ventar med å koma på besøk eller bruker munnbind.
 • At alt besøk avtalast via telefon på førehand (sjå telefonnummer under).
 • At de svarar på spørsmål om mogeleg smitte og symptom, og respekterar våre vurderingar og avgjerder.
 • At de etter avtale møter personalet ved inngangen og følger deira smittevernrutiner før, under og etter besøket.

Me oppmodar om at bebuarar og pasientar møter familie og vener i utearealet. Det er også høve til å kome på besøk på bebuaren sitt eige rom.

Kor mange som kan besøke samstundes må avtalast på førehand. 
Me fører besøksprotokoll i tilfelle det vert naudsynt med smittesporing i etterkant. 

 

Velkomen! 

Vinje sjukeheim 
Vesleheimen: 409 03 673
Furuly: 409 03 672
Midtstoga: 409 03 669

Rauland omsorgssenter 
958 67 547

Norheimstunet 
974 89 856

Bruli
958 163 60

Svingen
905 99 749

Helsestasjonen og skulehelsetenesta

Born, unge og foreldre kan ta kontakt med helsesjukepleiar ved behov, om ein ynskjer nokon å snakke med, eller om det er noko ein vil ha hjelp til.

Kontaktinformasjon finn du her

Tannhelsa

Tannklinikken driftar som normalt, men på grunna smittevern vil venterommet vera stengt og pasientane blir henta ved inngangsdøra til legekontoret. 

Telefon til tannklinikken: 35 07 24 80.

 

Kommunehuset og tildelingskontoret

Kommunehuset er ope. Opningstider på huset og sentralbord er nå 09.00 - 14.00. 

Du bør gjera avtale med den du vil besøke på førehand. 

Smittevernreglar på kommunehuset:

 • Tilsette på kommunehuset som mottek besøk må koma ned til Tenestetorget for å hente dei, samt gå med besøkande tilbake til Tenestetorget ved avslutta møte. Det er viktig å sikre at besøkande ikkje går rundt i gangane og at me har kontroll på kven som er på huset.
 • Alle må vaske hendene før dei kjem inn i resepsjonsområdet. Det er eit bord i «mellomgangen» med spritflaske
 • Besøkande må stoppe 1m frå pulten der dei blir teken imot på Tenestetorget. Grensa blir i fyrste omgang merkt med tape på golvet.
 • Ikkje fleire enn 4 besøkande skal være inne i resepsjonsområdet samtidig.
 • Sittegruppa i resepsjonsområdet er flytta på slik at der er meir avstand mellom sitteplassane.
Tildelingskontoret er ope etter avtale, ring 35 06 25 54.

Skular og barnehagar

Når skal barn vere heime frå barnehage og skule?

Ungar i barnehage og barneskule med rennande nase og som har god allmenntilstand treng ikkje halde seg heime. Hugs det er du som kjenner barnet ditt best og veit når det er sjukt/ har nedsett allmenntilstand og bør vera heime.

"Vanleg", lett rennande nase, som er vanleg haust- og vinterstid, er greitt så lenge barnets allmenntilstand elles er god og det ikkje er teikn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskulealder med rennande nase som einaste symptom, som elles er i god allmenntilstand, treng derfor ikkje å haldast heime eller testast. Det same gjeld kjende symptom på kjend allergi.

Viss du har eit barn som vaknar med feber og ikkje er i form, må barnet vere heime og det bør testast for covid-19. Ved milde luftvegssymptom utan feber og hoste, kan de sjå an tilstanden heime i to dagar. Dersom tilstanden til barnet ikkje blir betra, blir tilrådd testing av barnet. Ved rask betring kan barnet gå tilbake til barnehage/skule utan at testing blir gjennomført.

Dersom barnet har hatt ein luftvegsinfeksjon kan barnet komme tilbake til barnehage eller skule, så lenge allmenntilstanden er god, sjølv om barnet framleis har nokre restsymptom som snørr (uansett farge) og hostar av og til. Slike symptom er vanleg i tida etter luftvegsinfeksjon hos mindre barn. Dette gjeld så lenge symptoma kan knytast til den luftvegsinfeksjonen barnet har hatt, og dei ikkje er nye eller aukande.

Utdanningsdirektoratet har informasjon til foreldre og barn. Her finn du òg informasjon på ulike språk.

Informasjon til foreldre om barn og koronavirus frå regjeringen.no

Beredskapsplan for barnegageeigar - Vinje kommune
Beredskapsplan for skule - Vinje kommune

 

Kulturskulen

Kulturskulen opnar for ordinær undervisning frå måndag 17. august, og ynskjer alle nye og gamle elevar vel møtt til nytt skuleår!

Me fyljger lokal smittevernplan for kulturskulen i Vinje som byggjer på nasjonale retningsliner https://kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole

Friskliv og fysioterapi

Frisklivssentralen er framleis stengt inntil vidare, dette gjeld både seniorgrupper, treningsgrupper på sjukeheimen, kolsgrupper og dei andre treningsgruppene.

Fysioterapeutane opnar igjen for eneklt avtaler frå 20. april.

Smitteverntiltak i henhold til smittevernstandaren frå Helsedirektoratet og  med lokale tilpasningar i samråd med Kommunelege 1 er på plass:

 • Konsultasjonar for pasientar/brukarar som har symptom på eller har konstatera luftvegsinfeksjon, er i heimeisolasjon eller heimekarantene skal gjennomførast via telefon/videokonsultasjon. Ta kontakt med aktuell fysioterapeut for å avtale dette.
 • Ikkje møtt opp personleg dersom du vil avtale time eller har spørsmål til fysioterapi, ta kontakt på telefon og avtal time.

Grunna smitteverntiltak vil det vere noko redusert kapasitet og man må nok rekne med noko lengre ventetid enn tidlegare.

Ikkje vær redd for å ta kontakt med fysio -ergoterapiavdelinga dersom det er noko du lurer på. Sjølv om ikkje drifta er heilt normalisera,  så er vi tilgjengeleg på telefon.

Telefonnummer til fysioterapeutane finn du her

 

 

Samfunnshus og bibliotek

Samfunnshus og møterom er no ope som tilnærma vanleg. Faste aktivitetar må sende inn smittevernplan/gjennomføringsplan. Bassenga vil opne att med begrensa antal besøkande og timesbading.

Vinje folkebibliotek har no vanlege opningstider.

NAV

Frå 01.09.20 vil NAV Vest –Telemark ha fylgjande opningstider :

SELJORD: opent for dropp inn kvar torsdag kl 1000-1400 frå 170920

KVITESEID:opent for dropp inn kvar tysdag kl 1000- 1400 frå 010920

FYRESDAL : opent for dropp inn kvar tysdag kl 1000- 1400 frå 010920

VINJE : opent for dropp inn kvar tysdag kl 1000- 1400 frå 010920

TOKKE : opent for dropp inn kvar måndag og torsdag kl 1000-1400 frå 010620

VED AKUTT HJELP FOR KOMMUNALE TENESTER I NAV

RING TELEFONNR. 40616218

STATLEGE TENESTER :DERSOM DU HAR EIN FAST KONTAKTPERSON KAN DU SKRIVE  TIL  HAN/HENNE I DIN DIGITALE AKTIVITETSPLAN evt RINGE/SENDE SMS

Du finn informasjon på www.nav.no og telefon 55553333

ARBEIDSGJEVARAR BRUKAR WWW.NAV.NO/BEDRIFT ELLER RINGER 55553336

Direkte nr til markedskontaktar

Seljord , Kviteseid,Nissedal : 41223954 Tore Dag Lid

Fyresdal ,Tokke ,Vinje: 40476863 Margit K. Bergland

IA –Rådgjevar : 99449230  Olav Aalandslid

 

TELEFONLISTE VINJE – STATLEGE YTINGAR

ASLAUG RINGHUS                                         TLF 40103791

KJERSTI BETTEN                                             TLF 40907795

SUSANNE LIEN                                                 TLF 40616823

VIVIANA BURGOS                                           TLF 40914647

CECILIE NESHEIM                                            TLF 46924948

Gerd Kari Skaalen, NAV leiar  95832211

Solbjørg Frantzen, Ass. NAV leiar 90946708

Postadresse: NAV VEST-TELEMARK, HOTELLVEGEN 42, 3880 DALEN

Integrering

Integreringstenesta har opna kontora att. Ta kontakt for avtale. Flyktningkonsulent Haytham Monifi Abu Areef og integreringskoordinator Marte Myrset Laberg er tilgjengelege på e-post og telefon måndag-fredag klokka 08:00-16:00. E-post: marte.myrset.laberg@vinje.kommune.no. Telefon 476 48 562 og haytham.areef@vinje.kommune.no. Telefon 450 13 024.

Kyrkja

Kyrkjene i Vinje er opne att. Kyrkjekontoret er og opna og har vanlege opningstider

Sjå heimesida for meir informasjon www.vinje.kyrkja.no