Psykisk helse

Informasjon frå kommunepsykologen

Korleis møte usikre og uforutsigbare koronatider?

Korleis kan me møte ulike utfordringar knytt til familielivet i desse koronatider?

Lågterskel psykisk helsehjelp

 • Samtaletilbod til born og unge
 • Samtaletilbod til vaksne

Vinje kommune har etablert eit tilbod retta mot alle born, unge og vaksne som kjenner på psykiske utfordringar knytta til eller forsterka ved situasjonen forårsaka av viruset.

Mange av oss kjenner på korleis Cvoid-19 endrar kvardagen vår. Viruset skapar uro, redsel, frykt og ikkje minst praktiske utfordringar i kvardagen. Utover det vil nokon oppleve situasjonen som belastende i tillegg til allereie eksisterande utfordringar i kvardagen.

Tenesta er tilgjengeleg måndag til fredag kl. 08.00 - 15.30. Telefon 901 52 047.

Dette er eit svært ope tilbod der du som ringer vel kva du vil dele og avgjer om du vil bli verande anonym.

Ved akutt hjelp utanom opningstid kan du ringe legevakt 116 117 eller mental hjelpetelefon 116 123, den er døgnope.

Helsestasjonen og skulehelsetenesta

Born, unge og foreldre kan ta kontakt med helsesjukepleiar ved behov, om ein ynskjer nokon å snakke med, eller om det er noko ein vil ha hjelp til.

Kontaktinformasjon finn du her

Tannhelsa

Vinje tannklinikk opnar no så smått opp for behandling. Det er redusert bemanning fram til to nye tannlegar kjem i sommar så me driftar framleis mindre enn normalt, men me aukar gradvis drifta.

Klinikken er ope på tlf 35 07 24 80 kvar dag.

 

Kommunehuset og tildelingskontoret

Kommunehuseter no ope for publikum igjen. Opningstider på huset og sentralbord vil fram til 1. september er kl. 9-14.

Det er framleis mange på heimekontor, så du bør eventuelt gjera avtale med den du vil besøke på førehand. 

 

Smittevernreglar på kommunehuset:

 • Tilsette på kommunehuset som mottek besøk må koma ned til Tenestetorget for å hente dei, samt gå med besøkande tilbake til Tenestetorget ved avslutta møte. Det er viktig å sikre at besøkande ikkje går rundt i gangane og at me har kontroll på kven som er på huset.
 • Alle må vaske hendene før dei kjem inn i resepsjonsområdet. Det er eit bord i «mellomgangen» med spritflaske
 • Besøkande må stoppe 1m frå pulten der dei blir teken imot på Tenestetorget. Grensa blir i fyrste omgang merkt med tape på golvet.
 • Ikkje fleire enn 4 besøkande skal være inne i resepsjonsområdet samtidig.
 • Sittegruppa i resepsjonsområdet er flytta på slik at der er meir avstand mellom sitteplassane.
 • Brosjyrer, informasjonskort og aviser er fjerna frå borda i området.

Tildelingskontoret er framleis stengt inntil vidare for publikum, men dei er  å treffe på telefon 35 06 25 54.

Skular og barnehagar

Barnehagane i Vinje har redusert opningstid ut dette barnehageåret ( kl 7.45 – 15.45 ). Om korona-situasjonen er som nå vil barnehagane starte opp med vanleg opningstid frå nytt barnehageår 17.august ( kl 6.45 – 17.00 ). Barna må ha med niste så lenge me er på gult nivå etter FHI sin trafikkljosmodell.

Felles retningsliner for heimeskule i Vinjeskulen

Felles skriv til heimane i Vinjebarnehagen

Kulturskulen

Det blir delvis opning av kulturskuletilbodet fra 25. mai. Me opner for individuell undervisning på Vinjehuset, elles held me fram med digital undervisning for ein del av elevane. Føresette får info på e-post.

Institusjonar

27.mai kom det nye råd frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Dei ber kommunane om å lette på besøksrestriksjonane ved sjukeheimar og omsorgsinstitusjonar, og samstundes ivareta personar som er særleg sårbare, andre pasientar/ bebuarar, pårørande og tilsette.

Pandemien er ikkje over og me må vere førebudde på at det kan kome nye smittebølger. Me som har ansvar for omsorgstenestene ber difor om: 

 • At alt besøk avtalast via telefon på førehand (sjå telefonnummer under).
 • At de svarar på spørsmål om mogeleg smitte og symptom, og respekterer våre  vurderingar og avgjerder.
 • At de etter avtale møter personalet ved inngangen og følger deira smittevernrutiner før, under og etter besøket.

Me oppmodar framleis om at bebuarar og pasienter møter familie og vener i utearealet.
No vert det også mogeleg å kome på besøk på bebuaren sitt eige rom. Kor mange som kan besøke samstundes må avtalast på førehand.

Me fører besøksprotokoll i tilfelle det vert naudsynt med smittesporing i etterkant.

Velkomen!

Vinje sjukeheim:
Vesleheimen: 409 03 673
Furuly: 409 03 672
Midtstoga: 409 03 669

Rauland omsorgssenter:
958 67 547

Norheimstunet:
9748 98 56

Friskliv og fysioterapi

Frisklivssentralen er framleis stengt inntil vidare, dette gjeld både seniorgrupper, treningsgrupper på sjukeheimen, kolsgrupper og dei andre treningsgruppene.

Fysioterapeutane opnar igjen for eneklt avtaler frå 20. april.

Smitteverntiltak i henhold til smittevernstandaren frå Helsedirektoratet og  med lokale tilpasningar i samråd med Kommunelege 1 er på plass:

 • Konsultasjonar for pasientar/brukarar som har symptom på eller har konstatera luftvegsinfeksjon, er i heimeisolasjon eller heimekarantene skal gjennomførast via telefon/videokonsultasjon. Ta kontakt med aktuell fysioterapeut for å avtale dette.
 • Ikkje møtt opp personleg dersom du vil avtale time eller har spørsmål til fysioterapi, ta kontakt på telefon og avtal time.

Grunna smitteverntiltak vil det vere noko redusert kapasitet og man må nok rekne med noko lengre ventetid enn tidlegare.

Ikkje vær redd for å ta kontakt med fysio -ergoterapiavdelinga dersom det er noko du lurer på. Sjølv om ikkje drifta er heilt normalisera,  så er vi tilgjengeleg på telefon.

Telefonnummer til fysioterapeutane finn du her

 

 

Samfunnshus og bibliotek

Alle samfunnshus og grendehus inkludert basseng, treningsrom og idrettshall er stengt inntil vidare.

Vinjehuset er opna for møte/arrangement i festsalen og vestibyla.
Raulandshuset er opna for møte/arrangement i festsalen og kapellet.
Vinjar kan nyttast til møte/arrangement
For alle møte og arrangement må det sendast inn skriftleg søknad til postmottak@vinje.kommune.no. De kan ringe Tenstetorget på telefon 35 06 23 00 for å høyre om det er ledig.

 

Vinje folkebibliotek opnar to dagar frå tysdag 28. april
Les meir om opningstider, smittevernreglar og låneinfo her

 

NAV

LOKASJONANE I SELJORD, KVITESEID, NISSEDAL, FYRESDAL VINJE  OG TOKKE ER STENGT FOR DROP-INN FRÅ 16.03.2020 OG INNTIL VIDARE.

Kontoret på Dalen er ope for dropp inn måndag og torsdag kl. 10.00 - 14.00.

VED AKUTT HJELP FOR KOMMUNALE TENESTER I NAV RING TELEFONNR. 40616218

 

STATLEGE TENESTER : DERSOM DU HAR EIN FAST KONTAKTPERSON KAN DU SKRIVE  TIL  HAN/HENNE I DIN DIGITALE AKTIVITETSPLAN evt RINGE/SENDE SMS

Du finn informasjon på www.nav.no og telefon 55553333

ARBEIDSGJEVARAR BRUKAR WWW.NAV.NO/BEDRIFT ELLER RINGER 55553336

Direkte nr til markedskontaktar

Seljord , Kviteseid,Nissedal : 412 23 954 Tore Dag Lid

Fyresdal ,Tokke ,Vinje: 404 76 863 Margit K. Bergland

IA –Rådgjevar : 994 49 230  Olav Aalandslid

DIREKTE NR TIL :

TELEFONLISTE VINJE – STATLEGE YTINGAR

ASLAUG RINGHUS                                         TLF 401 03 791

ANNE RAGNHILD ØVREBØ                          TLF 401 04 134

SUSANNE LIEN                                                 TLF 406 16 823

VIVIANA BURGOS                                           TLF 409 14 647

CECILIE NESHEIM                                            TLF 469 24 948

 

Gerd Kari Skaalen, NAV leiar  958 32 211

Solbjørg Frantzen, Ass. NAV leiar 909 46 708

Postadresse: NAV VEST-TELEMARK, HOTELLVEGEN 42, 3880 DALEN

 

Integrering

Integreringstenesta har opna kontora att. Ta kontakt for avtale. Flyktningkonsulent Haytham Monifi Abu Areef og integreringskoordinator Marte Myrset Laberg er tilgjengelege på e-post og telefon måndag-fredag klokka 08:00-16:00. E-post: marte.myrset.laberg@vinje.kommune.no. Telefon 476 48 562 og haytham.areef@vinje.kommune.no. Telefon 450 13 024.

Kyrkja

Kyrkjene i Vinje er opne att. Kyrkjekontoret er og opna og har vanlege opningstider

Sjå heimesida for meir informasjon www.vinje.kyrkja.no

Informasjon frå Vest-Telemark brannvesen

Melding frå VTBV

"For å redusere og begrense smittefaren og risikoen for spreiing av korona-viruset utset VTBV alle tilsyn på fyringsanlegg.
For fritidsbustadar vil det heller ikkje bli varsla eller utført feiing.

Vi utført feiing av bustadhus, varsel blir sendt på SMS.
Det vil berre bli utført utvendig feiing av røykløpet, dvs. frå tak (ikkje loftsfeiing). Feiarane skal ikkje gå inn i hus,og kan såleis ikkje fjerne sot eller feie ovnsrør. Etter feiing må eigar sjølv syte for å fjerne sotet frå sotluka.

Dersom eigar/bebuarar som er i karantene, eller mistenkjer at dei har korona-smitte, får varsel om feiing, må feiaren varslas og besøket avlyses.

Vi vurdere situasjonen fortløpande og gjer tilpasningar som er i tråd med råd frå styresmaktene og eigne risikovurderingar."

Sjå heimeisda til VTBV for oppdatera informasjon.