Til besøkande ved Vinje sjukeheim, Norheimstunet og Rauland omsorgssenter

No er nesten alle bebuarar vaksinert mot covid 19. I samsvar med nasjonale og lokale smittevernråd kan me difor lette på besøksrestriksjonane. 

Vaksinerte bebuarar kan ha nær fysisk kontakt med inntil 5 uvaksinerte av sine næraste, dersom det er dei same over tid. I tillegg til desse, kan den vaksinerte bebuaren ha besøk av og nær kontakt med personar som er vaksinerte.  

Alle besøkande bør framleis halde minst 1 meters avstand til tilsette og andre bebuarar enn den dei besøker.  

Me ber framleis om: 

  • At besøk framleis vert avtala på førehand (sjå telefonnummer under)
  • At de svarar på spørsmål om mogeleg smitte og symptom, og respekterer våre vurderingar og avgjersler. Me fører framleis besøksprotokoll i tilfelle det vert naudsynt med smittesporing.
  • At de etter avtale møter personalet ved inngangen og følger deira smittevernrutiner før, under og etter besøket.
  • At pårørande og andre som kjem frå eit område med høg lokal smitterisiko, brukar munnbind og hanskar under besøket.

Bebuarar i kommunale helse - og omsorgsinstitusjonar kan også dra på besøk utanfor sjukeheimen/ omsorgsinstitusjonen, og bør då som andre innbyggarar fylge nasjonale og lokale smittevernråd.

Velkomen! 

Vinje sjukeheim 
Vesleheimen: 409 03 673
Furuly: 409 03 672
Midtstoga: 409 03 669
Korttid: 409 03 667

Rauland omsorgssenter 
958 67 547

Norheimstunet 
974 89 856