Nydyrking

Dersom du ynskjer å dyrke nye areal til jordbruksføremål, må du søkje kommunen om godkjenning.  Som nydyrking reknar ein fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har lege unytta i over 30 år.

Meir informasjon og skjema finn du her

Omdisponering og deling

Jordlova har reglar om omdisponering av dyrka jord og om deling av landbrukseigedom.  Det er eit landbrukspolitisk mål å sikre og samle ressursane på bruket for noverande og framtidige eigarar.

Meir informasjon om dette finn du her

Driveplikt og leige

Reglane om driveplikt gjeld alle eigarar av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eigarar av eigedom med jordbruksareal driveplikt i hele eigartida.

Les meir om dette her

Buplikt

Lovbestemt buplikt er for nær slekt eller odelsberettiga som overtar landbrukseigedom. Buplikt kan også setjast som vilkår i konsesjonssak. For små eigedomar kan buplikt vere betinga for konsesjonsfridom i ein kommune med forskrift om nedsett konsesjonsgrense (nullgrense). Vinje kommune har nedsett konsesjonsgrense.

Les meir om buplikt her