Kva søkjar må gjera

  • Du må søkje om endring av grenser. Med søknaden legg du eit kart som viser korleis grenser skal endrast.
  • Søknaden må vera underskriven av heimelshavar/eigar. 
  • Eigarar av eigedomar som vert berørte, må gjeva samtykke til grenseendringa. 
  • Søknad om endring på fastsette skjema sendast til kommunen med heimelshavar/grunneigar si underskrift. 

Lenke til søknadsskjema finn du her

Naboane skal ha kopi av dei same vedlegga som vert sendt til kommunen. 

Kva gjer kommunen

  • Søknaden din vil bli handsama i kommunen.
  • Blir søknaden din av ein eller annan grunn avslegen, blir du varsla om dette.
  • Om søknaden din blir godkjend, vil du og andre aktuelle partar bli varsla om tid og stad for når grenseendringa skal gjennomførast.
  • I oppmålingsforretning vert nye eigedomsgrenser sett ut, merkt med offentleg godkjende grensemerke, målt inn etter gjeldande reglar og ført inn i Matrikkelen/eigedomsregisteret.
  • Matrikkelbrev som inneheld oppdaterte opplysningar om din eigedom sender me til deg.

Kostnader

Oppmålingsgebyr
Vinje kommune sitt gebyrregulativ for arbeid etter Matrikkellova.
Grensejustering pk. 1.3
Arealoverføring pkt 1.4
Prisar finn du her

Eventuelle andre kostnader
I enkelte høve kan sakshandsaming etter Plan- og bygningslova utløyse gebyr.
Prisar finn du her

Ved arealoverføring må du betale tinglysingsgebyr og dokumentavgift. 
Tinglysingsgebyr 
Dokumentavgift er 2,5% av marknadsverdi på det overførte arealet.