Prosjektet HelseSamArbeid tek no i bruk eit nytt kartleggingsverktøy som brukar og fastlege har nytte av ved sjukemelding. 

I fyrste omgang er det fastlegane ved Rauland legekontor som tek i bruk det nye kartleggingsverktøyet. 

Prosjektet/verktøyet legg til rette for:

  • systematisk kartlegging av ditt arbeid og din helsesituasjon
  • å identifisere behov for tiltak
  • at du får rett tiltak til rett tid
  • betre dialog med arbeidsgjevar, NAV og andre aktørar