Statens vegvesen har utarbeida detaljreguleringsplan for E134 kolonneoppstilling Vågslid.
I samsvar med § 3-7 og § 12- 10 i plan- og bygningslova legg Statens vegvesen, i samråd med Vinje kommune, reguleringsplanen ut til offentleg ettersyn frå 30. mai til 8. august 2019.
 

Dokument i saka:

Reguleringsføresegner
Plankart
Planomtale
Naturmiljøvurdering
Risiko-og sårbarhetsanalyse (ROS)

Innspel og merknader kan sendast: 

Statens vegvesen Region sør, postboks 723 Stoa, 4808 Arendal
firmapost-sor@vegvesen.no