Kommunestyret vedtok kommunedelplan Vågslid den 14.11.19, sak 19/16, i medhald av plan- og bygningslova § 11 – 15.   Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjorde vedtak i saka 18.04.19. jf pbl § 11 - 16.  
 
Planen legg mellom anna til rette for fleire nye hyttefelt.
 
Planen kan du sjå i webplan her. Du kan òg sjå den på Tenestetorget i Åmot. Over nyttår kan ein òg sjå kommunedelplanen i «kommunekartet».
 
Ein kan ikkje klage på kommunestyret sitt vedtak om kommunedelplan.