Oppdatert versjon av koronavaksine

Helsemyndigheitane har no bestemt seg for å godkjenne oppdaterte versjonar av koronavaksinene. Desse skal gje noko betre immunrespons mot Covid-19-varianten Omikron BA.1, og like god immunrespons mot det opphavelege viruset. Det er ikkje bevist nokon endra effekt mot andre variantar.

I Vinje har me i heile vaksinasjonsprogrammet nytta vaksina Comirnaty frå Pfizer/BioNTec. Det vil me halde fram med. Den oppdaterte versjonen av denne vaksina vil etter planen vere tilgjengeleg i Vinje frå veke 38.

 

Oppfriskingsdose til innbyggararar over 65 år - 4. dose

Regjeringa rår alle frå 65 år og oppover, og personar i aldersgruppa 18-64 med underliggande risiko for alvorleg sjukdom av covid-19, ei ny oppfriskningsdose koronavaksine.

Dette vil for dei fleste vera den fjerde dosa koronavaksine.

Når kan du ta den 4. dosa: 
Tidlegast etter 4 månader etter den siste vaksine dosa.

Oppfriskningsdose er tilrådd sjølv om du har hatt korona.

Coronavaksinering – 2. oppfriskingsdose til innbyggarar over 75 år

Det er no avgjort at innbyggarar over 75 år kan få 2. oppfriskingsdose (2 doser grunnvaksinasjon, 1 dose oppfriskingsvaksine har dei fleste fått før). I tillegg er det tilbod til alle innbyggarar over 65 år om gratis pneumokokkvaksine. 

NB! Desse to vaksinene kan ein ikkje ta samme dag, det må gå minst ei veke mellom.

Me oppmodar framleis personar med alvorleg nedsett immunforsvar om å ta oppfriskingsdose 1 (dei har til no fått 3 doser grunnvaksine og har tilbod om 1 dose oppfrisking).

Coronavaksinering:
https://www.fhi.no/nyheter/2022/oppfriskningsdose-med-koronavaksine/

Pneumokokkvaksinering:
https://www.fhi.no/sv/vaksine/voksenvaksinasjon/pneumokokkvaksinasjon-for-voksne/

Vaksinetilbod til barn i aldersgruppa 5-11 år med alvorleg grunnsjukdom

Koronavaksina Comirnaty fekk 25. november 2021 utvida indikasjon til å inkludere barn fra 5 til 11 år. Barn i alderen 5–11 år, også dei med alvorleg grunnsjukdom, har svært liten sjanse for å bli innlagt på sjukehus på grunn av covid-19 infeksjon. Enkelte barn med alvorleg grunnsjukdom kan likevel ha nytte av koronavaksinen, og det kan også bidra til at dei lettare kan delta på skule og aktivitetar. Folkehelseinstituttet (FHI) har difor utvida råda om vaksinasjon mot koronavirus til også å gjelde enkelte grupper barn i alderen 5 til 11 år med alvorlege grunnsjukdommar.

Grunnsjukdommar hos barn i alder 5-11 år som vil ligge til grunn for å få tilbod om koronavaksine vil vera:

 • Organtransplantasjon (døme: hjarte, nyre, lever m.v).
 • Immunsvikt (som medfødt immunsvikt eller bruk av medikament som gjev systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsjukdom (som leukemi, lymfom) seiste fem år.
 • Annan aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta (innan seiste seks månader) behandling mot kreft - spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lunger eller cellegift.
 • Nevrologisk sjukdom eller muskelsjukdom som fører til nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon.
 • Kronisk nyresjukdom med nedsatt nyrefunksjon.
 • Alvorleg hjertesjukdom (barn med hjertesvikt, alvorleg pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer-sjukdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorleg lungesjukdom (som cystisk fibrose, svært alvorleg astma med forverringar som har hatt trong for akutt sjukehusinnlegging seiste året)
 • Annan svært alvorleg sjukdom. Vaksinasjon i slike tilfeller blir vurdert individuelt av barnelege

Ber foreldre som har barn i kategorien over, ta kontakt med fastlege for vaksinebestilling.

Vaksinetilbod frå FHI - informasjonsskriv
Lister over kommunar som tilbyr barnevaksinasjon
Kontaktinformasjon
 

3. dose vaksine til pasientar med alvorleg svekka immunforsvar

Helsemyndighetane har beslutta å tilby 3. dose med Covid-vaksine til pasientar med alvorleg svekka immunforsvar.

For å få 3. dose må det dokumenterast at ein person tilhøyrer dei utvalgte gruppene med alvorleg nedsatt immunforsvar.
Spesialisthelsetenesta er hovudansvarleg for dette, og pasientane vil identifiserast der.
Dei vil motta eit brev frå sjukehuset som dei kan ta med seg til kommunen når dei skal bestille time eller møte opp til vaksinasjon. Men sidan det kan ta noko tid kan fylgjande alternative måtar brukast får å dokumentere at ein tilhøyrer ei pasientgruppe som kan motta ei tredje dose:

Kven skal få ei 3. dose?

 Gruppe 1

 • Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon siste 2 åra, eller ei pågåande graft versus host- sjukdom som krever immunsuppresjon
 • Alvorleg og moderat primær immunsvikt
 • Aktiv dialysebehandling og pasientar med kronisk nyresvikt stadium 5
 • Avansert eller ubehandla hiv-infeksjon

Alle som har ei diagnose i høve til lista for gruppe 1 kan vise fram notat frå sjukehus kor diagnosa kjem fram, om dei ynskjer vaksine før dei har motteke brev frå sjukehuset. Pasienten må sjølv kontakte vaksinekoordinator i Vinje på telefon: 414 12 468 og avtale vaksinetidspunkt. Dokumentasjon må framvisast på vaksinedagen.

Gruppe 2

 • Pasientar med pågåande betydeleg immundempande behandling av annan årsak:

Pasientar som brukar immundempande medisinar som stend på lista frå dei fagmedisinske miljøa kan kontakte vaksinekoordinator i Vinje på telefon: 414 12 468 og avtale vaksinetidspunkt. Dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning der pasientens namn kjem fram må framvisast på vaksinasjonsdagen.
Link til medisinlista finn du her

 • Kreftpasientar med aktiv eller nyleg gjennomgått immundempande behandling:
  ​Desse må vente på brev frå spesialisthelsetenesta fordi det må gjerast ei individuell vurdering for å få best effekt av vaksina og unngå unødvendige bivirkningar.
 • Pasientar som av ansvarleg legespesialist ansjåast å ha særs nedsatt immunforsvar og som ikkje inngjeng i ei av gruppene ovanfor:
  Desse må også vente på eige brev frå spesialisthelsetenesta.

Tredje dose med vaksine kan tidlegast gjevast 4 veker etter fullvaksinering eller 3 månadar etter gjennomgått covid-19.
Pasientar bør ikkje vaksinerast same dag som dei får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, eit intervall på + 2 veker vil vera å foretrekke, men bør ikkje forsinke vaksinering.

Vaksinering av 12-15 åringar

Ungdom 12-15 år kan no få koronavksine. 
Vinje brukar vaksina frå Pfizer.

Dei som har fylt 12 år i 2009-kullet er inkludert no, resten får etter kvart som dei fyller år.

Det er ein føresetnad med samtykke frå båe føresette. Det vil bli eit samarbeid med skulen om å innhente dette.

Vaksinasjon av barn og unge

Comirnaty (Pfizer BioNTech-vaksina) er frå 28.mai av EMA godkjent til bruk frå 12 år.
Det er vist svært god effekt hos barn i studiar. 

Tilbod om vaksine til barn/ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig underliggande sjukdom

FHI anbefalar no at barn og ungdom med svært alvorleg underliggande sjukdom får tilbod om vaksine, og at det for aldersgruppa 12-15 år omfattar dei same sjukdommar/medisinske tilstandar som dei som fekk tilbod i 16-17-årsalderen.
All vaksinasjon er frivillig, og tilbodet gjeld frå fylte 12 år. Det er bare Comirnaty som per no er godkjent for barn og unge frå 12 års alder. Indikasjonane er alvorlege og komplekse nevrologiske sjukdommar eller medfødte syndrom og sjukdommar på lista under. Andre tilstandar med særleg høg risiko kan vurderast individuelt etter særskild anbefaling av barnelege.

 • Organtransplantasjon 
 • Immunsvikt (gjeld alvorleg/medfødt immunsvikt, ikkje immunsuppresjon per se)
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år 
 • Anna aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsatt nyrefunksjon

Foreldre til barn med nevnt underliggande alvorleg sjukdom bes ta kontakt med sin fastlege i Vinje for vurdering av vaksinering.

Koronasertifikat

Informasjon om koronasertifikat, korleis du får det og kva det kan brukast til finn du her på helsenorge.no

Kven kan vaksinerast i kommunen

 • Vinje kommune tilbyr koronavaksine til innbyggjarar i kommunen
 • Dei som bur midlertidig i kommunen over tid, og som elles ikkje er folkeregistrert i ein norsk kommune