Vaksinering

Me har ubegrensa med vaksiner til kommunens innbyggerar, det er bare å bestille time. Timen bestiller du her
Drop-in på Vinjehuset kvar onsdag frå kl. 08.00 - 11.00
Folk kan framleis framskunde 2. dosen sin

Onsdag 22.09 blei det vaksinera 57 personar på Vinjehuset, nokre av desse med 3. dose

 

3. dose vaksine til pasientar med alvorleg svekka immunforsvar

Helsemyndighetane har beslutta å tilby 3. dose med Covid-vaksine til pasientar med alvorleg svekka immunforsvar.

For å få 3. dose må det dokumenterast at ein person tilhøyrer dei utvalgte gruppene med alvorleg nedsatt immunforsvar.
Spesialisthelsetenesta er hovudansvarleg for dette, og pasientane vil identifiserast der.
Dei vil motta eit brev frå sjukehuset som dei kan ta med seg til kommunen når dei skal bestille time eller møte opp til vaksinasjon. Men sidan det kan ta noko tid kan fylgjande alternative måtar brukast får å dokumentere at ein tilhøyrer ei pasientgruppe som kan motta ei tredje dose:

Kven skal få ei 3. dose?

 Gruppe 1

 • Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon siste 2 åra, eller ei pågåande graft versus host- sjukdom som krever immunsuppresjon
 • Alvorleg og moderat primær immunsvikt
 • Aktiv dialysebehandling og pasientar med kronisk nyresvikt stadium 5
 • Avansert eller ubehandla hiv-infeksjon

Alle som har ei diagnose i høve til lista for gruppe 1 kan vise fram notat frå sjukehus kor diagnosa kjem fram, om dei ynskjer vaksine før dei har motteke brev frå sjukehuset. Pasienten må sjølv kontakte vaksinekoordinator i Vinje på telefon: 414 12 468 og avtale vaksinetidspunkt. Dokumentasjon må framvisast på vaksinedagen.

Gruppe 2

 • Pasientar med pågåande betydeleg immundempande behandling av annan årsak:

Pasientar som brukar immundempande medisinar som stend på lista frå dei fagmedisinske miljøa kan kontakte vaksinekoordinator i Vinje på telefon: 414 12 468 og avtale vaksinetidspunkt. Dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning der pasientens namn kjem fram må framvisast på vaksinasjonsdagen.
Link til medisinlista finn du her

 • Kreftpasientar med aktiv eller nyleg gjennomgått immundempande behandling:
  ​Desse må vente på brev frå spesialisthelsetenesta fordi det må gjerast ei individuell vurdering for å få best effekt av vaksina og unngå unødvendige bivirkningar.
 • Pasientar som av ansvarleg legespesialist ansjåast å ha særs nedsatt immunforsvar og som ikkje inngjeng i ei av gruppene ovanfor:
  Desse må også vente på eige brev frå spesialisthelsetenesta.

Tredje dose med vaksine kan tidlegast gjevast 4 veker etter fullvaksinering eller 3 månadar etter gjennomgått covid-19.
Pasientar bør ikkje vaksinerast same dag som dei får infusjon med rituksimab, infliksimab eller okrelizumab, eit intervall på + 2 veker vil vera å foretrekke, men bør ikkje forsinke vaksinering.

Vaksinering av 12-15 åringar

Ungdom 12-15 år kan no få koronavksine. 
Vinje brukar vaksina frå Pfizer.

Dei som har fylt 12 år i 2009-kullet er inkludert no, resten får etter kvart som dei fyller år.

Det er ein føresetnad med samtykke frå båe føresette. Det vil bli eit samarbeid med skulen om å innhente dette.

Vaksinasjon av barn og unge

Comirnaty (Pfizer BioNTech-vaksina) er frå 28.mai av EMA godkjent til bruk frå 12 år.
Det er vist svært god effekt hos barn i studiar. 

Tilbod om vaksine til barn/ungdom i alderen 12-15 år med alvorlig underliggande sjukdom

FHI anbefalar no at barn og ungdom med svært alvorleg underliggande sjukdom får tilbod om vaksine, og at det for aldersgruppa 12-15 år omfattar dei same sjukdommar/medisinske tilstandar som dei som fekk tilbod i 16-17-årsalderen.
All vaksinasjon er frivillig, og tilbodet gjeld frå fylte 12 år. Det er bare Comirnaty som per no er godkjent for barn og unge frå 12 års alder. Indikasjonane er alvorlege og komplekse nevrologiske sjukdommar eller medfødte syndrom og sjukdommar på lista under. Andre tilstandar med særleg høg risiko kan vurderast individuelt etter særskild anbefaling av barnelege.

 • Organtransplantasjon 
 • Immunsvikt (gjeld alvorleg/medfødt immunsvikt, ikkje immunsuppresjon per se)
 • Hematologisk kreftsjukdom siste fem år 
 • Anna aktiv kreftsjukdom, pågåande eller nyleg avslutta behandling mot kreft (spesielt immundempande behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sjukdommar eller muskelsjukdommar som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. SMA, Duchenne og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • Kronisk nyresjukdom eller betydeleg nedsatt nyrefunksjon

Foreldre til barn med nevnt underliggande alvorleg sjukdom bes ta kontakt med sin fastlege i Vinje for vurdering av vaksinering.

Koronasertifikat

Informasjon om koronasertifikat, korleis du får det og kva det kan brukast til finn du her på helsenorge.no

2. dose vaksine hos personar med alvorleg immunsupresjon

Personar med immunsviktsjukdom eller som mottar visse typar immunmodulerande behandling (dette er behandlingar som brukast til å modifisere eller endre immunsystemet) som gjev alvorleg inmmunsuppressjon (demping av immunreaksjonar i kroppen) som m.a. ved blodkreft, beinmargstransplanterte, organtransplanterte og liknande tilstandar, bør i den grad det er mogeleg, vaksinerast med eit interval på 3 veker mellom dosane. Pasientane  oppnår best vern fyrst noko tid etter 2. vaksinedose. Sjølv om desse personane er vaksinerte, bør dei fortsette å fylgje gjeldande smittevernråd for risikogrupper.

Desse pasientane ber ein kontakte sin fastlege for å avtale ny dato for 2. dose med Pfizer vaksina.

Kven kan vaksinerast i kommunen

 • Vinje kommune tilbyr koronavaksine til innbyggjarar i kommunen
 • Dei som bur midlertidig i kommunen over tid, og som elles ikkje er folkeregistrert i ein norsk kommune

På vaksinasjonsdagen

Me anbefalar å ta på ei kortarma skjorte, bluse eller annan overdel. Vaksina settes i overarmen. Etter vaksinasjonen skal du observerast i 20 minutt før du kan forlate vaksinasjosstaden.