Status vaksinering

Veke 24
Det var totalt 163 som fikk vaksine, dette inkluderte personell frå AIR.
I hovedsak vaksinerast det fortsatt frå gruppe 8 (55-64 år), men innbyggare frå gruppene 3, 4, 5, 6 og 7 vil også fortsatt kunne få innkalling.

Veke 25
Det er forventa 200 doser.
Vaksinasjon av gruppe 8 (55-64 år) vil primært fortsette, men enkelte i dei tidlegare gruppene vil bli kalt inn.
Det forventast at me blir ferdige med dose 1, i gruppe 8 i løpet av få veker.


vaksinasjonsstatus diagram veke 24.JPG

Talla i diagrammet er frå Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark. Du kan sjå heile overikten her
Desse talla blir oppdatert kl. 13.30 på kvardagar. Talla kan avvike noko, då denne oversikten kun viser eit utgangspunkt i folkeregistrerte innbyggarar i kommunen.

Gruppe - Alder Vaksinestatus
1. Bebuarar i sjukeheim 
fullvaksinert
2. Alder 85 år og eldre 
fullvaksinert
3. Alder 75-84 år  Påbyrja
4. Alder 65-74 år og enkelte personar med høg risiko 18-64 år  Påbyrja
5. Alder 55-64 år med underliggande sjukdom/tilstand  Påbyrja
6. Alder 45-54 år med underliggande sjukdom/tilstand  Påbyrja
7. Alder 18-44 år med underliggande sjukdom/tilstand  Påbyrja
8. Alder 55-64 år Påbyrja
9. Alder 45-54 år  
10. Alder 18-54 år  
11. Alder 25-39 år  

Ynskjer du å bidra ?

Den største jobben gjer Vinje kommune med eigne tilsette, men etterkvart  vil me koma til å trenge hjelp.

Me vil trenge kvalifisert personell til vaksinering/sette sprøyte og førebu vaksine. Kvalifisert personell er utdanna sjukepleiarar og anna helsepersonell med erfaring frå vaksinasjon.

Me vil og trenge personar som kan hjelpe til med alt frå kø organisering og andre  tilfeldige oppgåver som dukkar opp på vaksinestaden.
 

Send namn, kontaktinfo med telefonnummer, epost og noko om tilgjengeleghet og utdanning på epost til halvor.h.olsnes@vinje.kommune.no 

2. dose vaksine hos personar med alvorleg immunsupresjon

Personar med immunsviktsjukdom eller som mottar visse typar immunmodulerande behandling (dette er behandlingar som brukast til å modifisere eller endre immunsystemet) som gjev alvorleg inmmunsuppressjon (demping av immunreaksjonar i kroppen) som m.a. ved blodkreft, beinmargstransplanterte, organtransplanterte og liknande tilstandar, bør i den grad det er mogeleg, vaksinerast med eit interval på 3 veker mellom dosane. Pasientane  oppnår best vern fyrst noko tid etter 2. vaksinedose. Sjølv om desse personane er vaksinerte, bør dei fortsette å fylgje gjeldande smittevernråd for risikogrupper.

Desse pasientane ber ein kontakte sin fastlege for å avtale ny dato for 2. dose med Pfizer vaksina.

Kven kan vaksinerast i kommunen

  • Vinje kommune tilbyr koronavaksine til innbyggjarar i kommunen
  • Dei som bur midlertidig i kommunen over tid, og som elles ikkje er folkeregistrert i ein norsk kommune

På vaksinasjonsdagen

Vaksinering i Vinje foregår stort sett på onsdagar.

Me anbefalar å ta på ei kortarma skjorte, bluse eller annan overdel. Vaksina settes i overarmen. Etter vaksinasjonen skal du observerast i 20 minutt før du kan forlate vaksinasjosstaden.

Etter vaksina er satt, får du tildelt tidspunkt for andre dose.