Kommunestyret vedtok 18.11.21 sak nr. 21/81, detaljregulering for Øygarden 43/1 i medhald av plan- og bygningslova § 12 - 12.

Planen legg til rette for 10 nye fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur og grønstruktur i eksisterande hyttefelt. Planen er i tråd med kommuneplanens arealdel.

Kommunestyrets vedtak kan klagast på i samsvar med plan- og bygningslova §§ 1 – 9 og 12 -12, jf. forvaltningslova kap. VI.
Klaga må sendast til Vinje kommune – Vinjevegen 192, 3890 Vinje eller postmottak@vinje.kommune.no innan 4 februar 2022. Dersom Vinje kommune ikkje tek klaga til fylgje, blir klaga sendt til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren tek endeleg stilling til klaga.

Planen kan du sjå her