Kommunen syter med dette om at vedtaket er gjort kjent for partane i kommunen som har klagerett etter § 12 fyrste ledd i lov om stadnamn.

Ei eventuell klage skal sendast til Kartverket med kopi til kommunen. Klagefrist: 01.02.2021.
Adresse: Statens Kartverk, Postboks 600 Sentrum, 2707 Hønefoss 

Dokument:
Kunngjering
Liste over vedtekne namn