Læringsmiljøteamet (LMT) er eit tverrfagleg rettleiingsteam. Teamet sin overordna visjon er:

  • Å førebygge utanforskap ved å jobbe for at alle barn i Vinje skal kjenne at dei høyrer til, og opplever å vere ein verdifull del av fellesskapa i barnehagen, på SFO og på skulen. Dette skal føre til inkludering. 
  • Å bidra til at barna i Vinje blir trygge, slik at dei kan ta ein aktiv rolle i kampen mot utanforskap og for innanforskap.

Denne visjonen skal teamet jobbe mot ved: 

  • Å støtte ulike aktørar i heile utdanningsløpet i arbeidet med å sikre at barn og unge i Vinje har eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.

Teamet vil kunne bidra i barnehagane og skulane sitt førebyggande arbeid knytt til barna sitt psykososiale miljø. I tillegg vil teamet kunne gje rettleiing til barnehagar og skular i nokon enkeltsaker der barn og unge ikkje har eit trygt og godt  barnehagemiljø/skulemiljø. Læringsmiljøteamet vil ikkje overta saker frå barnehagane og skulane, men vil kunne gje rettleiing ved behov. Teamet ynskjer også å bidra i arbeidet med å sikre eit tettare samarbeid på tvers av opplæringsløpet. Teamet starta opp sitt arbeid hausten 2022 og er framleis i ein utprøvingsfase. 

Kven består teamet av? 

Teamet består av fagpersonar som arbeider i barnehage, på SFO, i grunnskulen, på vidaregåande skule og i skulehelsetenesta. Koordinator for teamet er Grethe Seim.

Samarbeidspartnarar 

Læringsmiljøteamet skal samarbeide med fleire ulike aktørar mellom anna: mobbeombodet i Vestfold og Telemark, Vest-Telemark PPT og Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. 

Korleis kontakte LMT? 

Barnehagestyrarane og rektorane kan ta kontakt med Læringsmiljøteamet for å: 

  1. Få støtte i det førebyggande arbeidet knytt til barna sitt psykososiale miljø (t.d. gjennom at personalet får auka si kompetanse på dette feltet). 
  2. Få rettleiing i enkeltsaker anonymt eller etter samtykke frå føresette, der eitt eller fleire barn ikkje har det trygt og godt i barnehagen eller på skulen, og der det dei førebels har gjort i saka ikkje har ført til betring. 

Korleis får eg som forelder kontakt med teamet?  

Dersom du har kontakta leiinga ved barnehagen eller skulen og ditt barn framleis ikkje har eit  trygt og godt barnehage-/skulemiljø, kan du kontakte koordinator i LMT på tlf. eller på mail. Bilete under syner nokon av dei faktorane som kan føre til at eit barn ikkje har det trygt og godt i barnehagen eller på skulen: 

Du kan lese meir om trygt og godt barnehage- og skulemiljø her: