Enkeltarrangement

  • Rigging og rydding skal reknast med i leigetida, leigetakar er ansvarleg for dette.
  • Det er ikkje tillate å bruke levande ljos i dei kommunale bygga. Det kan gjerast unntak, men dette må avklarast med vaktmeistar.
  • Leigetakar må ha ein brannvernrunde med vaktmeister før arrangement dersom arrangementet er utanom vaktmeister si arbeidstid.
  • Lån av lydanlegg må avklarast på førehand.
  • Er det eit ope arrangement der det skal nytast alkohol må ein søke om tidsavgrensa skjenkeløyve. Les meir om dette her

Faste aktivitetar

  • Aktivitet utover ein månad.
  • Fast søknadsfrist på våren, ellers fortløpande.
  • Om fleire søkjarar ynskjer same hus/rom til same tid og alternative stader/tider ikkje let seg ordne, må kommunen avgjere kven som skal vike.
  • Kulturaktivitetar og andre tilskipingar har fyrsterett på festsalane.
  • På dagtid har skulane fyrsterett til bruk av idrettshallar og basseng i samsvar med timeplanane.

Overnatting i offentlege bygg

Det skal brukast eige skjema, som må sendast Vest-Telemark brannvesen minimum ei veke før lokalet skal brukast til overnatting. Skjemaet finn du her.

Vest-Telemark brannvesen sender kopi vidare til Vinje kommune brann og beredskap. 

I høve brannvernloven § 7 må det føreligge ei mellombels bruksendring av forsamlingslokalet, skule eller barnehage før overnatting kan skje. 

Det skal setjast opp ein ansvarleg person for overnattinga som skal vere kjent med fastsette vedtekter og instruksar. Tilsynsseksjonen i Vest-Telemark brannvesen IKS kan pålegge ekstra sikringstiltak ved slike arrangement.

Leige av bord og stolar

Bord og stolar kan leigast frå dei ulike husa. Kr 10 pr stol og kr 20 pr bord.