På vegne av grunneigar Gunhild Gardsjord blir det varsla oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Nordtunlii, gnr. 137/2 i Vinje kommune. Varselet er i medhald av plan- og bygningslova § 12-8. 

Les meir her