I tråd med kommunal planstrategi er kommunen i gang med rullering av kommuneplanens arealdel. Dette er ein stor plan, som dekker heile kommunen og er med på å styre arealbruken framover. Arbeidet vil gå føre seg over fleire år og viktige tema vert belyst. 
Det er viktig med innspel og engasjement! 
Ta kontakt med oss på e-post: postmottak@vinje.kommune.no, dersom du har spørsmål eller innspel til prosessen! 

På sida her vil me poste relevante dokument!

Planprogram for rullering av arealdelen klargjer kva tema som skal greiast ut i prosessen. Planprogrammet vart vedteke i kommunestyret 15.09.22

Vedteke planprogram finn du her

Vedtak og saksframlegg finn du her