Handsaming av søknad om seksjonering/reseksjonering Pris                       
Opptil 6 seksjonar kr 5 000
Over 6 seksjonar kr 8 000
Ved synfaring kjem eit tillegg på kr 2 000
Er det uteareal til ein seksjon skal det reknast gebyr etter matrikkellova, jfr. pkt 1.1.3 i regulativet for oppmåling