Bruken av snøskuterløypene

Ta omsyn til skigåarar og andre personar. Det skal vera redusert fart i nærleiken av hytter, skiløyper, bustader og langs private køyrevegar. Det skal vera full stopp og vikeplikt ved kryssing av skispor og offentlege vegar. Skutersjåførar må ha gyldig løyve, førarkort for snøskuter og skuteren må vera registrert. Køyreløyvet må alltid vera med under køyring. Løypene blir opna etterkvart som dei blir stikka og merkte. 

Løypene blir stengde når is- og snøforhold tilseier det, seinast fyrste måndag i mai. Rasting er lov opptil 30 meter rett ut frå traseane, der ikkje forbod er skilta. Det er ikkje tillate å køyre parallelt med løypene. Løypene kan berre nyttast av snøskuter, ikkje ATV med belte eller andre køyretøy. Generell øvre fartsgrense er 70 km/t. Med slede utan passasjer er maksimal fart 60 km/t, og med passasjer maks 40 km/t. All ferdsel skjer på eige ansvar! 

Forskrift for løypenett for fritidskøyring med snøskuter, Vinje kommune, Telemark

Alle må vera merksame på at tilhøva på isen og i skredfarleg terreng kan endre seg i løpet av vinteren. Det blir gjort regelmessige kontrollar, men tilhøva kan endre seg oftare enn kontrollane. Nyttige sider for å vurdere tryggleik er: 

Klikk her for iskart frå NVE

Klikk her for snøskredvarsel frå varsom.no

Meld i frå om utrygge område til ein av snøskuterklubbane.

Rauland Snoskuterklubb

Haukeli Skuterklubb

Møsstrond Snøscooterklubb

Opne løyper og oversiktskart

Her finn du oversikt over opne løyper for fritidskøyring med snøskuter. For å kunne køyre i løypenettet må ein ha gyldig årsløyve, dagsløyve eller grunneigarløyve.

Snoskuterklubbane melder inn fortløpande etter som dei har preppa og stikka opp løypene. Lista blir oppdatert kvardagar mellom 08.00-15.30.

Opne løyper sesongen 2022:
Løype 5 - Øyfjell - Krossen
Løype 5A - Straume - Drivarbekk
Løype 6 - Songakrysset - Trolldammen
Løype 10 - Haukeliheia
 

Oversiktskart finn du her

For oppdatert informasjon utanom kommunens opningstider sjå Facebooksidene til skuterklubbane:

Rauland Snoskuterklubb

Haukeli Skuterklubb

Møsstrond Snøscooterklubb

Årsløyve

Dei som vil kjøpe årsløyve må vera godkjent medlem av ein av skuterklubbane i Vinje.

Lenke til facebooksidene deira finn du her: Haukeli Skuterklubb, Møsstrond SnøscooterklubbRauland Snokuterklubb.  

Klikk her for årsløyve

 

 

Det kan gjevast opp til 400 årsløyve til fritidskøyring med snøskuter i løypenettet.

Køyring er tillate mellom klokka 05.00 – 24.00.

Døgnløyve

Døgnløyva gjeld frå den datoen som stend i løyvet frå klokka 05.00 – 24.00. 


Klikk her for døgnløyve

Det blir selt inntil 20 løyver pr dag.

Løyve til grunneigar

Ein heimelshavar på kvar eigedom som løypenettet kryssar har rett på eitt gratis årsløyve. På eigedomar med fleire heimelshavarar må grunneigarane sjølve bli samde om kven som skal ha køyreløyvet. Det er krav til medlemskap i ein av skuterklubbane i Vinje for å få løyvet. Dersom grunneigaren sjølv ikkje ynskjer å stå som løyvehavar, kan løyvet bli utskrive til den som blir gjeven fullmakt av grunneigar.

Klikk her for grunneigarløyve

Turistløyve

Reiselivsbedrifter kan søkje kommunen om turistløyve.  Turistløyve gjev rett til at ein guide kan fylgje opptil 10 skuterar om gongen. Guiden må ha førarkort klasse S, bedrifta må ha løyve frå Statens vegvesen sitt regionkontor for å arrangere gruppeturar med deltakarar som ikkje har førarkort klasse S. Før alle turane skal alle deltakarane gå gjennom opplæring i bruk av snøskuter og ein sikkerheitsgjennomgang.
Gruppeturar er berre lov langs trasé 1,2 og 6 mellom klokka 09.00 og 19.00.