Tuberkuloseundersøkinga inneber ein tuberkulintest (hudprøve), røntgenfotografering av lungene og eventuelt ei blodprøve. Tuberkulose er ein infeksjon som kan ramme ei rekkje organ. Den viktigaste forma er lungetuberkulose. Denne kan vere livstrugande utan behandling. Undersøkinga utgjer ein del av kommunen sitt program for å førebyggje og kjempe mot tuberkulose.

Ein person med tuberkulose har plikt til å rette seg etter legen sine tilvisingar og om naudsynt la seg isolere for å motverke at sjukdomen blir spreidd til andre.

Desse personane har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkinga, jf. kapittel 3 i Tuberkuloseforskrifta:

  • Personar som skal opphalde seg meir enn tre månader i Noreg, som må ha opphaldsløyve, registreringsbevis eller opphaldskort og som kjem frå land der tuberkulose er utbreidd 
  • Flyktningar og asylsøkjarar som kjem frå land med høg førekomst av tuberkulose
  • Personar som skal arbeide i helse- og sosialtenesta, som lærarar eller i andre stillingar der dei har kontakt med born, og som i løpet av dei seinaste tre åra har kome frå eller har opphalde seg minst tre månader i land der tuberkulose er utbreidd

Tuberkuloseundersøkinga er gratis. Det gjeld òg transportutgifter.

Lovar og retningsliner

Undersøkinga er ein del av dei smittevernplanane som kommunen er pålagd å ha.

Sjå Tuberkuloseforskrifta kapittel 3 - Plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøking, gjennomføring og oppfølging mv.

Smittevernlova § 7-1 Kommunen sine oppgåver og § 7-3.

Det regionale helseforetaket sitt ansvar