Rauland skule treng fleire på laget. Me har eit trivelig arbeidsmiljø med god takhøgde og rom for utvikling av eigne idear. Skulen ligg midt i Rauland sentrum omkransa av fin natur og fjellområde. Me har flotte skiløyper og turmoglegheiter rundt oss til bruk i det daglege og utflukter av ulike slag. Rauland skule er ein 1-10 skule med per i dag 167 elevar, der størrelsen på klassene er frå 11 til 23 elevar. Velkommen som søkjar. 

 

100% fast stilling som lærar frå snarast. ID 2023/6917 
Me ser etter ein lærar med godkjent GLU. Alle fagkombinasjonar er av interesse, og særlig med hovudvekt er på spesped. 

100% mellombels stilling som fagarbeider frå snarast til 31.07.2024. ID 2023/6920
Me ser etter ein fagarbeider med utdanning innan barn og ungdom, eller tilsvarande utdanning som eignar seg i grunnskulen. Det skal vera til støtte i timar og på SFO.


Me kan tilby

  • Løn etter avtale
  • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
  • Ein interessant og utviklande jobb i eit godt og fagleg arbeidsmiljø
  • Gode barnehagetilbod

Generell informasjon 

  • Den kommunale organisasjonen skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Målet er difor å oppnå ei balansert samansetjing når det gjeld alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Vinje kommune ynskjer å inkludere og leggje til rette for personar med nedsett funksjonsevne 
  • Utanlandske søkjarar må ha generell godkjenning frå NOKUT og UDIR for å få tilsetjing
  • Ved ny tilsetjing vert det stilt krav om politiattest, jf. opplæringslova §10-9. Attesten skal ikkje vera eldre enn 3 månader og skal ikkje leverast med søknaden 
  • I Vinje kommune er det offisielle styringsmålet nynorsk. Alle tilsette pliktar å nytte nynorsk skriftspråk i tenesta 
  • Me gjer merksam på at etter offentleglova §25 kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å blir ført opp på søkjarlista. Dersom oppmodinga ikkje vert teke til fylgje, vert søkjaren varsla om dette 
  • Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju. Kopi av vitnemål og attestar leverast i samband med intervjue

Søknad sender du på elektronisk skjema. Link til skjema finn du her