Rapportar frå NINA (Norsk institutt for naturforskning):

  • Rapport om ferdsel i Hardangervidda villreinområde. Antall brukarar og fordeling på areal over tid, kan du lese her
  • Rapport om Villrein-ferdselanalyse på Hardangervidda - anbefalingar og tiltak, kan du lese her