PlanID 20220003
 

Statens vegvesen skal utarbeide detaljreguleringsplan for E134 på strekninga Bøgrend – Særensgrend i Vinje kommune. 
Strekninga er på ca. 3 km, jf. kartskisse.

Føremålet med planarbeidet er å auke trafikktryggleiken og framkoma på vegen gjennom betre kurvatur og sideterreng. Eksisterande E134 har dårleg kurvatur, er smal og det har vore mange ulukker i området. E134 skal utbetrast til 9,0 m vegbreidde inkl. 1 m skulder på kvar side. Det er behov for omlegging av traséen for å klare geometriske krav til ny veg. 

Planarbeidet utløyser ikkje krav om konsekvensutgreiing iht. plan – og bygningslova §4-2 og forskrift om konsekvensutredning. Etter ei samla vurdering er det konkludert med at tiltaket ikkje vil gje vesentleg verknad for miljø eller samfunn. 

Dokument i saka finn du på arelaplaner.no