Tilknyting til offentleg vass- og avløpsanlegg

For tilknyting til offentleg vass- og avløpsanlegg gjeld abonnementsvilkåra for vatn og avløp, administrative og tekniske føresegner som kommunen har vedteke. Desse vilkåra gjeld både for eksisterande og nye abonnentar, uavhengig av om abonnenten har skrive under ei erklæring om å overhalde vilkåra eller ikkje.

Alle kundar har høve til å installere vassmålar om dei ynskjer det - meir informasjon om vilkår m.m. finn du under føresegna kap. 4.

Private vassverk

Etter "Drikkevassforskrifta" skal vassverk godkjennast av Mattilsynet om det er fleire enn 20 husstandar/hytter eller 50 personar knytt til vassverket.

Om du har spørsmål, ta kontakt med Mattilsynet -  Distriktskontoret for Midt- og Vest-Telemark.

Private avløpsanlegg

Private avlaupsanlegg skal godkjennast av Vinje kommune, kommunen har vedteke ny føresegn om utslepp frå private avlaupsanlegg. 

Føresegna finn du her: Privat avlaupsanlegg - forskrift om utslepp av sanitært avlaupsanlegg frå bustadhus, fritidsbustadar og liknande i Vinje kommune

Kloakk og septik

Det er Teknisk drift og infrastruktur (TDI) som har ansvar for kloakknettet.

Vinje kommune driftar desse reinseanlegga:

  •  Åmot reinseanlegg
  •  Rauland reinseanlegg
  •  Haukeli reinseanlegg
  •  Vågslid reinseanlegg
  •  Vinjar Biovac anlegg

I tillegg har TDI drifta av felles avlaupsanlegg i Arabygdi, Vesaas og Øyfjell.

Slamtøming

Renovest har ansvaret for innsamling, transport og handsaming av septik og slam.

Hytter skal tømast kvart 4. år - tankane vert tømt i 2022, 2026 osv. Dersom tank må tømast tidlegare, vert det ekstra kostnad.

Tankar med 3 kammer og volum på 4 m3, kan få tøming kvart 2. år, mindre tankar og dei som ynskjer tøming oftare, kan få årleg tøming.
Slamgebyr blir fakturert det året det vert tømt. Kommunen har fire terminar, så gebyret blir delt i fire.

Du kan lese meir om tøming av slamskiljar i forskrifta  § 23 - Tøming av slamskiljar mv.