Vinje kommunestyre vedtok 3. oktober 2013 lokal forskrift om hundehald i kommunen, der bandtvangen er utvida. 
Les forskrifta her

Om bandtvang §2 i denne forskrifta står det: Hundar skal haldast i band og under forsvarleg oppsyn: a) I maskinpreparerte skiløyper heile vintersesongen b) I utmark der bufe beiter til 10. oktober c) På inngjerda mark der bufe beiter fram til 1. november. 
Unnatak er dei høve som er nemnde i hundelova §9 Unnatak frå sikringsregelen.

Kart for beiteområde i Vinje finn du her

For meir informasjon om areal sjå her