Kommunen er pålagt gjennom plan- og bygningsloven å ha ein kommuneplan. Kommuneplanen er ein overordna politisk plan. Planen har ein samfunnsdel som omfattar mål og strategi for utviklinga i Vinje.

Kommuneplanen består også av ein arealdel som syner forvaltninga av arealar og andre naturressursar. 

Vinje kommune er også i gang med å revidere kommuneplanens arealdel, som også inkludere kommunedelplan for Åmot og kommunedelplan for Rauland. 

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel vart vedteken i kommunetyre 01.06.2023 i sak 54/23. Samfunnsdelen tek stilling til langsiktige målsettingar, mål og strategiar og skal vere eit styringsdokument for sektoranes planar og verksemder i kommunen. Planen inneholder kommunens visjon, hovudmål og strategi innanfor fylgjende område / tema:

  • Vinje – ein god stad å vera for alle
  • Vinje - med naturen som berekraftig ressurs
  • Vinje – kompetansekommunen

Visjon: Vinje utfordrar framtida

• Befolkning og bustadar •  Natur, miljø og friluftsliv • Oppvekst • Helse- og omsorg • Folkehelse • Kultur og frivillighet • Næring og næringsutvikling • Samferdsel • Teknisk infrastruktur • Samfunnstryggleik, beredskap og klimatilpassing

Kommuneplanens arealdel 2011-2023

Kommunestyret vedtok i samsvar med plan- og bygningslovens § 11-15, i møte den 01.09.2011, sak 12/43 Kommuneplanens arealdel 2011-2023.

Arealdelen er juridisk bindande for arealbruken i kommunen, og skal leggjast til grunn for handsaming av alle plan- og byggjesaker.

Rullering av kommuneplanens arealdel er i gang

I tråd med kommunal planstrategi er kommunen i gang med rullering av kommuneplanens arealdel. Dette er ein stor plan, som dekker heile kommunen og er med på å styre arealbruken framover. Arbeidet vil gå føre seg over fleire år og viktige tema vert belyst. 
Det er viktig med innspel og engasjement! 
Ta kontakt med oss på e-post: postmottak@vinje.kommune.no, dersom du har spørsmål eller innspel til prosessen! 

På sida her vil me poste relevante dokument!

Planprogram for rullering av arealdelen klargjer kva tema som skal greiast ut i prosessen. Planprogrammet vart vedteke i kommunestyret 15.09.22

 

Arealstrategiar

Kommuneplanens arealdel er ein overordna, strategisk plan. Planen skal vise samanhengen mellom framtidig ønska samfunnsutvikling og arealbruk. 

Arealstrategiane er utforma med utgangspunkt i føringar i kommuneplanens samfunnsdel for Vinje, og drøftingar i verkstad om kommuneplanens arealdel i kommunestyret 30.01.2024. Desse blir førande for vidare planprosess, både for grovsiling av innspel og utarbeiding av planforslag. Administrasjonen vil gjera ei grovsiling av arealinnspel som har kome inn til planarbeidet, og sile ut innspel som ikkje er i tråd med fastsette arealstrategiar. Resultatet av grovsilinga vil bli lagt fram til politisk handsaming før vidare arbeid med konsekvensutgreiing av arealinnspel.

Kommunal planstrategi

I Kommunal planstrategi 2024-2027 vedtok kommunestyret 14.05.2024, sak 99/22 sin strategi for kommunalt planarbeid i valperioden.

Det er gjort prioriteringar av kva planarbeid som skal gjennomførast, og i kva rekkjefylgje dei skal gjerast.