Hukommelsesteamet er eit tverrfagleg team som består av ergoterapeut, tre sjukepleierar frå dei ulike distrikta i kommunen og demenskoordinator. Det er demenskoordinator som i hovudsak mottek henvendelsar og koordinerar tjenestar. 

Teamet sine oppgåver:

 • Bistå fastlegane i utredning, ved mistanke om demenssjukdom.
 • Foreta heimebesøk og kartlegging.
 • Tilby oppfølging til personar med demens og deira pårørande etter demensdiagnosen er satt.
 • Gje veiledning og støttesamtaler til personar med demens og deira pårørande.
 • Veiledning og kompetanse vedrørande kognitive hjelpemiddel.
 • Gje informasjon om demens og kommunen sine tenestetilbod

Kven kan ta kontakt?

 • Personar med hukommelsesvanskar
 • Pårørande
 • Venner
 • Fastlegar
 • Heimetjenesta og anna personale