Miljøretta helsevern er ei delt teneste innan kommunehelsetenesta. Den omfattar dei faktorane i miljøet som til kvar tid direkte eller indirekte kan ha innverknad på helsa til innbyggjarane. Dette dreier seg mellom anna om biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorar.

Kommunen skal føre tilsyn med desse faktorane, og ha oversikt over befolkninga sin helsetilstand.

Døme på område innanfor miljøretta helsevern er inneklima i skular og barnehagar, ulykkespunkt i nærmiljøet, lokale støykjelder, tilsyn med drikkevassforsyninga (saman med Mattilsynet), og dessutan hygieniske forhold i symjehallar, frisørsalongar, solstudio med meir.

Kommunen handsamar også klage i medhald av folkehelselova.