Om klimabudsjettet

Klimabudsjettet er eit styringsverktøy for å oppnå klimagassreduksjonar og andre vedtekne klimamål. Klimabudsjettet presenterer tiltak for å redusere utslepp, berekna effekt av tiltaka, og fordelar ansvaret for gjennomføringa.

Vinje kommune sitt klimabudsjett 2024-2027 finn du her: https://pub.framsikt.net/2024/vinje/bm-2024-formannskapet#/generic/summary/climatesummary/?search=klimabudsjett&scrollTo=t-37

Bakgrunn

Noreg har forplikta seg til å kutte klimagassutslepp med 50% innan 2030, samanlikna med 1990. Vidare har Fylkestinget for Vestfold og Telemark vedteke at regionen skal kutte 60% i direkte klimagassutslepp innan 2030 samanlikna med 2009, og vera eit lågutsleppssamfunn innan 2050. For å nå dette målet er det viktig at alle sektorar bidreg, både nasjonalt, regionalt og lokalt. 

Kommunen har ei sentral rolle i dette arbeidet. Av dei nasjonale utsleppa er om lag 20% knytt til kommunal verksemd. Kommunen har ei viktig rolle som politisk aktør og lokal samfunnsutviklar, myndesutøvar, innkjøpar og anskaffar, samt i drift av eigne anlegg.

Klimagassutslepp i Vinje 

I Vinje kommune er det totale utsleppet på samfunnsnivå 39 464 tonn CO2-ekvivalentar i 2022, ein nedgang på 4% frå 2021. Utslepp per innbyggjar er omlag 10,5 tonn CO2-ekvivalentar. Klimagassutslepp gjev ein peikepinn på kvar framtidige utsleppskutt kan skje. I Vinje kommune er det vegtrafikken som er den største utsleppskjelda, med 64%, vidare kjem jordbruk med 19%, annan mobil forbrenning med 12%, oppvarming med 4% og avfall og avløp med 1%. 

kommunedelplan for klima og berekraft i Vinje kommune, vedteke i kommunestyre 15.04.21, er den overordna målsettinga å redusere CO2-utsleppet med 60% innan 2030 i høve til referanseåret 2009, og syte for ein klimatilpassa og robust kommune. I handlingsplanen ligg ei rekkje tiltak for å nå dette målet. Vinje kommune arbeider blant anna med klimarisiko, klimarekneskap, klimabudsjett, miljøfyrtårnsertifisering og ulike klimaprosjekt for å omstille kommunen og innbyggjarane til eit berekraftig samfunn.