Dette er eit kommunalt lågterskeltilbod til deg som:

 • har ei psykisk liding
 • strevar med psykososiale og relasjonelle problem
 • slit med rusrelatera problem, også i kombinasjon med psykiske vanskar
 • er i ein vanskeleg livssituasjon
 • er pårørande til nokon som har psykiske lidingar og/eller rusrelatera problem

Det er ditt behov som er førande for tilbod om tenester. Tenesta er gratis. Den er for både barn, unge og vaksne, familiar og par.

Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta etter Lov om kommunale helse og omsorgstenester §3-1

Tenesta omfattar førebyggjande og helsefremjande tiltak som:

 • Oppfylgjing i heimen, på skulen eller på kontoret til psykisk helse og rus i Åmot.
 • Individuelle samtalar.
 • Samtalar med pårørande eller andre.
 • Ulike gruppetilbod, som angstgruppe og gågruppe.
 • Koordinering av tiltak i kommunen og i høve til spesialisthelsetenesta.
 • Rettleiing, undervising og informasjon om psykisk helse og rus.

Nyttige lenker:

Rådet for psykisk helse https://www.psykiskhelse.no/
Mental helse https://mentalhelse.no/
Landsforeningen for pårørende innen psykiatri http://www.lpp.no/
Rådgivining om spiseforstyrrelser https://nettros.no/
Landsforeningen for etterlatte ved selvmord https://leve.no/   
Kirkens SOS https://www.kirkens-sos.no/
Hjelpelinjen for etterlatte ved selvmord https://hjelpelinjen.no/
RUStelefonen http://www.rustelefonen.no/ 
Angstringen https://angstringen.no/
IKS, Interessegruppa for kvinner med spiseforstyrrelser http://www.spisfo.no/
Senteret mot seksuelle overgrep http://www.smstelemark.no/
Alarmtelefon for barn og unge https://www.116111.no/
Voksne for barn https://www.vfb.no/
Rødekors kontakttelefon https://korspaahalsen.rodekors.no/ 
Homofiles ungdomstelefon https://ungdomstelefonen.no/