eDialog

Med eDialog kan du trygt sende oss brev og dokument elektronisk sjølv om dei inneheld sensitiv informasjon.

Fordelane med eDialog er fleire:

 • Du sender informasjon gjennom ein sikker kanal
 • Det gjev ein sikker identifikasjon av avsendar
 • Innsendt informasjon blir sendt rett i sak/arkivsystemet

Me anbefalar deg difor å bruke eDialog ved sending av dokument til kommunen, også når innhaldet ikkje er sensitivt.
For å bruke tenesta, må du logge på/autentisere deg ved hjelp av ID-porten.

Du kan bruka eDialog dersom du skal:

 • Senda dokument til sakshandsaming eller journalføring
 • Senda sensitiv post med konfidensielle opplysningar
 • Senda dokument til eksisterande sak

Du skal ikkje bruka eDialog dersom:

Korleis mottek me post som du sender  inn med eDialog? 

 • Vinje kommune sine arkivarar tek imot innsendinga di og vidareformidlar til rett person eller sakshandsamar. Svar blir sendt til din elektroniske postboks. (Altinn, Digipost eller eBoks)

Korleis fyller du ut skjema i eDialog?

 • Vel om du er privatperson/innbyggjar (fødselsnummer) eller om du representerer ei verksemd (organisasjonsnummer).
 • Gje ei god skildring av innsendinga di. Kommentarfeltet vert lagt inn som eit eige vedlegg til innsendinga di.
 • Er saksnummeret til kommunen kjent, skriv gjerne dette i feltet «tittel» saman med tittel på innsendinga. Døme: «2023/587 – »
 • Hugs å lasta opp relevante vedlegg, helst som pdf.
 • Klikk på «send forsendelse». Du vil få kvittering på e-post.

Kva med dokument som er unnateke offentlegheit?

 • eDialog er godt eigna til å sende inn dokument som er merka «unntatt offentlighet». Kanalen er kryptert og avsendar autentisert.

eDialog kan brukast til å svara på brev frå kommunen

 • Døme: Me sender deg brev der me ber om svar frå deg. Du får varsling på e-post/telefon og kan opne det i din elektroniske postboks (Om det er Altinn, Digipost eller e-Boks). I brevet finn du lenke til eDialog-skjemaet «Svar på denne forsendelsen». Du loggar inn og sender svaret til oss. Svaret går direkte til sakshandsamar i vårt system. På denne måten blir både utgåande post, og svar handtert fullelektronisk i vårt saks- og arkivsystem.

Kva må du hugse på når du sender post til kommunen?

 • All post til og frå kommunen er offentleg med mindre den inneheld informasjon som er omfatta av teieplikt. Dersom skrivet frå deg blir sakshandsama, vert det registrert i kommunen sitt arkiv- og sakshandsamingssystem og deretter publisert i kommunen sine postlister. 

Ordførar og Rådmann

Ordførar
Jon Rikard Kleven
35 06 23 06/ 90 97 01 43
jon.rikard.kleven@vinje.kommune.no
Rådmann
Jan Myrekrok
35 06 23 02/ 99 63 76 76
jan.myrekrok@vinje.kommune.no
Assisterande rådmann
Anders Sandvik
35 06 23 03/ 95 40 75 93
anders.sandvik@vinje.kommune.no

Beredskapskoordinator

Odd Martin Kasland Nystog 94 13 71 39
odd.martin.nystog@vinje.kommune.no

Integreringstenesta

Mia Marielle Ciccone 90 25 13 88
mia.marielle.ciccone@vinje.kommune.no
Synne Aasland 99 24 66 47
synne.aasland@vinje.kommune.no
Kidane Awalon 94 47 14 03
kidane.tuun.awalon@vinje.kommune.no
Andrea Keil-Hovden 47 66 41 99
andrea.keil.hovden@vinje.kommune.no
 

 

Organisasjon og Innovasjon

Organisasjonssjef
Margit Elise Karlsen
90 52 62 82
margit.elise.karlsen@vinje.kommune.no
Arkivleiar
Eva Kristin Aastad
48 06 43 72
eva.kristin.aastad@vinje.kommune.no
Administrasjonssekretær
Reidun Lofthus
35 06 23 30/91 81 09 02
reidun.lofthus@vinje.kommune.no
Personalrådgjevar og personvernombod
Eva Ljostad Vistad
91 99 85 05
eva.vistad@vinje.kommune.no
Personalrådgjevar
Knut Seltveit
35 06 23 32/48 14 48 15
knut.seltveit@vinje.kommune.no
Rådgjevar HMS
Tone Hild Sørland Lyslid
35 06 23 37/ 95 88 42 20
tone.lyslid@vinje.kommune.no

Helse og Meistring

Kommunalsjef
Kari Dalen
47 89 47 10
kari.dalen@vinje.kommune.no
Kommuneoverlege og smittevernansvarleg,
Marius Opsahl
35 06 25 00
postmottak@vinje.kommune.no
Økonomirådgjevar
Christine Graneng
35 06 25 35/ 90 96 13 00
christine.graneng@vinje.kommune.no
Konsulent
Margot Bruleite
35 06 25 42/97 16 91 75
margot.bruleite@vinje.kommune.no
Konsulent
Ragnhild Haugarne Ringhus
35 06 25 94/40 90 36 60
ragnhild.ringhus@vinje.kommune.no
Personalrådgjevar,
Anne Ragnhild Øverbø
90 66 52 62
anne.ragnhild.overbo@vinje.kommune.no
Fagrådgjevar,
Anne Marie T. Loftsgarden
97 73 12 93
anne.marie.loftsgarden@vinje.kommune.no
Koordinerings- og tildelingskotoret
Avdelingsleiar
Mona Haugen
47 62 96 31
mona.haugen@vinje.kommune.no
Kontor  35 06 25 54/46 88 43 16
Bustadkonsulent
Ann-Kristin Egge
91 39 90 02
ann-kristin.egge@vinje.kommune.no
Demenskoordinator
Marianne Eriksen
90 91 44 69
marianne.eriksen@vinje.kommune.no

Helse og førebygging

Verksemdsleiar
Lill Iren Djuve
90 28 32 78
lill.iren.djuve@vinje.kommune.no
Legekontor/Legevakt
Avdelingsleiar
Ingrid Helene Smeland
97 05 34 62
ingrid.helene.smeland@vinje.kommune.no
Vinje legekontor/legevakt35 06 25 00/116 117
Rauland legekontor35 06 27 30
Edland legekontor35 06 21 40
Fysio- og ergoterapi
Avdelingsleiar
Elisabet S. Haagensen
40 90 36 66
elisabet.s.haagensen@vinje.kommune.no
Fysioterapeut
Helene Cabrera
91 35 07 26
helene.cabrera@vinje.kommune.no
Fysioterapeut  - privat
Marit Vestgård
45 23 08 44
Fysioterapeut  - privat
Nils Albert Aamand
47 41 44 89
Fysioterapeut - privat
Marit Svenning Berg
95 55 34 49
Ergoterapeut
Johanne Liebig-Larsen
40 91 78 98
johanne.liebig-larsen@vinje.kommune.no
Ergoterapeut
Elisabeth Tveiten Øya
90 40 59 97
elisabethtveiten.oya@vinje.kommune.no
Helsestasjon og skulehelseteneste
Helsesjukepleiar-fagleiar
Birgitte Yndesdal
46 91 65 52
birgitte.yndesdal@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar 
Bibbi Tveito
95 82 00 15
birgit.tveito@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar
Tove haugen
91 71 90 34
tove.haugen@vinje.kommune.no
Helsesjukepleair
Grete Bach Skomsvoll
40 91 59 52
grete.bach.skomsvoll@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar
Signe Bråstøyl
90 65 30 31
signe.braastoyl@vinje.kommune.no
Helsesjukepleiar
Tone M. Heggtveit
94 87 28 20
tonemartinsen.heggtveit@vinje.kommune.no
Jordmorsamarbeid i Vest-Telemark
Jordmorvakt35 02 16 24
Jordmor 
Helene Mølster Byggland
40 90 77 94

Tenester for personar med særlege behov

Verksemdsleiar
Carsten Hald
90 93 70 93
carsten.hald@vinje.kommune.no
Svingen og Reini bufellesskap
Avdelingsleiar
Hjørdis Ringhus Saupstad
47 50 71 32
hjordis.ringhus.saupstad@vinje.kommune.no
Døgnbemanna telefon på Svingen90 59 97 49/40 90 77 85
Psykisk helse og rus
Avdelingsleiar
Lena Renate Eilefstjønn
91 24 33 86
lena.eilefstjonn@vinje.kommune.no
Ruskonsulent
Thomas Østvedt Skjellaug
91 10 69 63
ruskonsulent@vinje.kommune.no
Bruli - telefontid 08.00 - 21.3095 81 63 60
Rask Psykisk Helsehjelp Vest-Telemark90 67 01 30
rph@vest-telemark.no

Sjukeheim og heimetenester

Institusjonstenester - Vinje sjukeheim
Verksemdsleiar
Baiba Sheine
95 30 56 41
baiba.sheine@vinje.kommune.no
Avdelingsleiar langtidsavdelinga
Hanne Kristin Finkenhagen
99 25 16 24
hanne.kristin.finkenhagen@vinje.kommune.no
Midtstoga35 06 25 50/ 40 90 36 69
Furuly35 06 25 58/ 40 90 36 72
Vesleheimen35 06 25 60/ 40 90 36 73
Avdelingsleiar korttidsavdelinga
Guro Eriksen Ormestøyl
98 01 32 62
guro.ormestoyl@vinje.kommune.no
Korttidsavdelinga35 06 25 52/ 40 90 36 67
Dialyse98 01 32 62
Heimetenester
Verksemdsleiar
Liv Berit Versto
91 76 54 97
liv.berit.versto@vinje.kommune.no
Avdelingsleiar, Åmot
Anne Jannicke Lie
35 06 25 93/ 46 92 40 80
anne.jannicke.lie@vinje.kommune.no
Heimesjukepleia i Åmot90 04 25 13
Avdelingsleiar, Rauland
Hege Rorgemoen
48 21 01 56
hege.rorgemoen@vinje.kommune.no
Rauland omsorgssenter35 06 27 50/95 86 75 47
Avdelingsleiar, Øvre Vinje
Arnhild Romtveit
47 64 02 76
arnhild.romtveit@vinje.kommune.no
Norheimstunet omsorgsenter97 48 94 19/47 71 09 70

Plan, Økonomi og Berekraft

Plan- og økonomisjef
Gry Åsne Aksvik
92 85 00 37
gry.aasne.aksvik@vinje.kommune.no
Økonomi 
Controller
Ingrid Tveito
41 47 72 30
ingrid.sudbo.tveito@vinje.kommune.no
Rådgjevar fakturering
Annbjørg Øverbø
40 91 98 09
annbjorg.overbo@vinje.kommune.no
Økonomikonsulent lønn
Wenche Almenning
35 06 24 05
wenche.almenning@vinje.kommune.no
Rådgjevar lønn
Guro Libjå
35 06 24 02/ 95 74 77 86
guro.libja@vinje.kommune.no
Rådgjevar rekneskapsansvarleg
Vicky Lolk Nordvik
35 06 24 06/ 97 61 31 98
vlk@vinje.kommune.no
Rådgjevar
Camilla Johansen
91 55 07 17
camilla.johansen@vinje.kommune.no
Plan 
Plan- og miljørådgjevar
Anne-Sofie Bergene Strømme
35 06 24 14/ 48 11 84 29
anne-sofie.bergene.stromme@vinje.kommune.no
Rådgjevar plan
Åsne Skjøtskift Øygarden
90 15 61 75
asne.skjotskift.oygarden@vinje.kommune.no
Rådgjevar plan og byggesak
Åsmund Ringhus Nordheim
97 75 72 43
asmund.ringhus.nordheim@vinje.kommune.no

Oppmåling og Byggesak

Oppmåling 
Avdelingsingeniør - oppmåling
Ove Geir Nevestveit
35 06 23 41/ 99 20 25 03
​ove.geir.nevestveit@vinje.kommune.no
Avdelingsingeniør - oppmåling
Arne Midtgarden
35 06 23 42/ 41 56 81 45
arne.midtgarden@vinje.kommune.no
Avdelingsingeniør - oppmåling
Solveig Ullebust Hagen
35 06 23 43/ 97 64 51 41
solveig.u.hagen@vinje.kommune.no
Byggesak 
Byggesakshandsamar
Kjell Negarden
41 64 58 94
kjell.negarden@vinje.kommune.no
Byggesakshandsamar
Erland Tveiti
90 56 10 75
erland.tveiti@vinje.kommune.no
Plan- og byggesakshandsamar
Åsmund Ringhus Nordheim
97 75 72 43
asmund.ringhus.nordheim@vinje.kommune.no

Kultur

Kultursjef
Kristian W. Rantala
94 98 38 23
kristian.rantala@vinje.kommune.no
Kulturskulerektor
Stine Beate Mondal Ljostad
90 87 31 94
stine.ljostad@vinje.kommune.no
Ungdoms- og fritidsleiar
Liv Kristin Krog
95 07 78 92
liv.kristin.krog@vinje.kommune.no
Frivilligsentralen
Ea Kristine Bakken
48 13 53 61
frivilligsentralen@vinje.kommune.no
Vinjelos
Silje Hagen
46 88 88 96
silje.hagen@vinje.kommune.no
Kulturhusleiar
Ingvild Leifsdotter Lilletvedt
41 51 68 57
ingvild.lilletvedt@vinje.kommune.no

Teknisk drift og Infrastruktur

Kommunalsjef
Åge Verpe
35 06 24 50/ 41 54 20 36
aage.verpe@vinje.kommune.no
Utbyggingsleiar - nestleiar
Kjetil Midtgarden Vaagen
35 06 24 55/41 44 74 11
kjetil.vaagen@vinje.kommune.no
Avdelingsingeniør veg, vatn og avlaup
Tone Nervold Midtbø
35 06 24 54/ 99 57 55 36
tone.midtbo@vinje.kommune.no
Avdelingsingeniør - kommunale bygg
Tor Eikland Lunde
35 06 24 53/ 91 85 30 88
tor.e.lunde@vinje.kommune.no
Oppsynsmann
Tor Gunvaldjord
35 06 24 62/ 91 68 73 70
tor.gunvaldjord@vinje.kommune.no
Vaktmeistar Edland 99 43 80 40
Vaktmeistar Rauland 90 69 73 41
Vaktmeistar Vinjehuset 91 68 31 46

Næring

Kommunalsjef
Knut Martin Edland
35 06 23 80/ 90 94 72 95
knut.martin.edland@vinje.kommune.no
Landbruksrådgjevar
Thor Lars Christiansen
35 06 23 89/ 95 81 91 80
thor.christiansen@vinje.kommune.no
Landbruksrådgjevar
Per Wraa
47 60 79 79
per.wraa@vinje.kommune.no
Rådgjevar
Aud Irene Kittelsen
35 06 23 86/ 92 49 76 18
aud.irene.kittelsen@vinje.kommune.no
Rådgjevar motorferdsel
Kjell Christenson
48 25 64 22
kjell.christenson@vinje.kommune.no
Stipendiat og prosjektleiar COM3
Kyrre Einar Hegg
90 96 29 58
kyrre.einar.hegg@vinje.kommune.no

Skule og barnehage

 

Edland skuleBesøksadresse: Storegutvegen 48, 3895 Edland
Verksemdsleiar
Rune Sudbø Tveito
35 06 22 63/ 40 91 59 55
rune.tveito@vinje.kommune.no
Assisterande skulesjef
Åse Kari R. Gardsteig
35 06 22 64/ 90 64 58 25
aase.kari.rui.gardsteig@vinje.kommune.no
Konsulent
Nora Gardsteig
35 06 22 62
nora.gardsteig@vinje.kommune.no
SFO95 41 76 98
Rauland skuleBesøksadresse: Rjukanvegen 7, 3864 Rauland
Verksemdsleiar
Aud Lillian Hustveit
35 06 22 53
aud.lillian.hustveit@vinje.kommune.no
Assisterande skulesjef
Randi Irene Sørheim 
35 06 22 43/ 40 46 49 81
randi.irene.sorheim@vinje.kommune.no 
Konsulent
Katrine Vaa
35 06 22 50
Småskulen 35 06 22 59
SFO99 26 74 50
Åmot skuleBesøksadresse: Raulandsvegen 58, 3890 Vinje
Verksemdsleiar
Renate Øien
40 45 29 48
renatemaria.oien@vinje.kommune.no
Assisterande skulesjef
Heidi Kristina Tvitekkja
47 82 07 41
 
Konsuslent
Gerd Heimdal
35 06 22 00
gerd.heimdal@vinje.kommune.no
Småskulen 35 06 22 21/ 35 06 22 22
SFO40 90 77 83
Øyfjell oppvekstsenterBesøksadresse skule: Øyfjellvegen 928, 3890 Vinje
 Besøksadresse barnehage: Kyrkjevegen 25, 3890 Vinje
Verksemdsleiar
Dag Rune Sandvik
35 06 21 80/ 95 16 86 73
dag.rune.sandvik@vinje.kommune.no
Nestleiar/barnehagestyrar
Unni Kristensen
35 06 21 85/ 97 17 63 85
unni.kristensen@vinje.kommune.no
Edland barnehageBesøksadresse: Storegutvegen 76, 3895 Edland
Verksemdsleiar
Katrine Grindalen
35 06 22 90/ 41 54 06 55
katrine.​grindalen@vinje.kommune.no
Blåmann91 30 29 36
Bruse91 52 11 52
Lykle91 69 25 45
Rauland barnehageBesøksadresse: Raulandsvegen 1747, 3864 Rauland
Verksemdsleiar
Heidi Rønningen
90 64 64 83
heidi.ronningen@vinje.kommune.no
Nestleiar
Britt Hege Bakken
35 06 22 87/ 92 02 21 38
britt.hege.bakken@vinje.kommune.no
Askeladden47 62 85 92
Hans og Grete40 91 78 94
Tommelise40 91 78 95
Tyrihans40 91 78 96
Veslefrikk40 91 78 97
Åmot barnehageBesøksadresse: Surgravvegen 30, 3890 Vinje
Verksemdsleiar
Marte Nystog
91 85 47 32
marte.nystog@vinje.kommune.no
Nestleiar
Grethe Høydal
90 13 02 93
grethe.hoydal@vinje.kommune.no
Smia90 28 30 53
Stoga40 90 77 82
Loftet40 90 77 81
Sabburet95 84 07 69
Eldhuset90 25 13 14
Stallen40 90 77 80

Reinhald og tekstil

Reinhaldssjef
Signe Bjørg Solberg
90 01 08 67
signe.bjorg.solberg@vinje.kommune.no

Kjøkendrift

Kjøkensjef
Arild Norvik
35 06 25 70
arild.norvik@vinje.kommune.no

Vest-Telemark Driftsenter

Kontakt:

Vest-Telemark Driftsenter
Vinjevegen 192
3890 Vinje

Support kan meldast her
Send e-post her
Telefon 99 20 25 19

Dagleg leiar:
Grunde Seltveit
Send e-post her
Telefon 97 54 08 46

Vest-Telemark Driftsenter er eit IKT samarbeid mellom kommunane Vinje, Tokke og Kviteseid, med kontor i kvar kommune.

Hovudmål

 • Gjennom samarbeid setje kommunane betre i stand til å dekke dagens og morgondagens behov for IKT-løysingar
 • På ein optimal måte støtte kommunane sine behov i høve til tenesteproduksjon, publikumsservice og administrative tenester
 • Tilby IKT-løysingar som gjer det mogleg at kommunane kan utnytte dei samla ressursane optimalt og samarbeide om å løyse kommunale primæroppgåver.