Tømekalender

Renoverst har tatt i bruk appen Min Renovasjon. Her kan du enkelt finne ut kva for avfall som blir tømt hos deg og få varsel om når du bør sette fram dunken din. I tillegg kan du søke opp næraste returpunkt og for hytteabbonnentar næraste hyttereturpunkt.

Søk etter Min Renovasjon i App Store eller i Google Play Butikk og last ned appen.

Du finn og renovasjonskalender og køyreplan på heimesida til Renovest

Dunkar, bioposar og plastsekker

Knyt ein plastsekk eller biopose på dunken ved neste tøming og renovatøren legg att ein ny rull til deg.
Du kan og oppsøkje avfallsmottaket vårt i åpningstida eller kontakte tenestetorget i kommunen.

Det er Renovest som leverar ut avfallsdunkar.

Dispensasjonsreglar

Jf. forskrift for innsamling og handsaming av hushaldsavfall er det mogleg å søkje om dispensasjon frå renovasjonsordninga dersom:

A. Redusert standardabonnement:
1) Miniabonnement – husstand som ikkje har meir enn ein person
2) Heimekompost

B. Det kan søkjast om fritak frå renovasjonsordninga når:
1) eigedomen ikkje er i bruk
2) eigedomen ligg meir enn 2 km frå køyrbar heilårsveg
3) bustadeigedom som er fråflytta seks – 6 månader eller meir og ikkje blir nytta som fritidshusvære, kan etter søknad få tidsavgrensa fritak i to – 2 år.