Tømekalender

Renoverst har tatt i bruk appen Min Renovasjon. Her kan du enkelt finne ut kva for avfall som blir tømt hos deg og få varsel om når du bør sette fram dunken din. I tillegg kan du søke opp næraste returpunkt og for hytteabbonnentar næraste hyttereturpunkt.

Søk etter Min Renovasjon i App Store eller i Google Play Butikk og last ned appen.

Du finn og renovasjonskalender og køyreplan på heimesida til Renovest

Avfallsmottak - opningstid

Hovdestadmoen avfallsmottak ligg i Åmot og er ope onsdagar
kl. 14.00 – 19.00
Adresse: Dalenvegen 154 , RV 38 ned mot Dalen.

Frå 1. januar 2020 blir opningstida utvida med ein dag og vil og vere ope på fredagar kl. 09.00 - 15.00

Dunkar, bioposar og plastsekker

Knyt ein plastsekk eller biopose på dunken ved neste tøming og renovatøren legg att ein ny rull til deg.
Du kan og oppsøkje avfallsmottaket vårt i åpningstida eller kontakte tenestetorget i kommunen.

Det er Renovest som leverar ut avfallsdunkar.

Dispensasjonsreglar

Jf. forskrift for innsamling og handsaming av hushaldsavfall er det mogleg å søkje om dispensasjon frå renovasjonsordninga dersom:

A. Redusert standardabonnement:
1) Miniabonnement – husstand som ikkje har meir enn ein person
2) Heimekompost

B. Det kan søkjast om fritak frå renovasjonsordninga når:
1) eigedomen ikkje er i bruk
2) eigedomen ligg meir enn 2 km frå køyrbar heilårsveg
3) bustadeigedom som er fråflytta seks – 6 månader eller meir og ikkje blir nytta som fritidshusvære, kan etter søknad få tidsavgrensa fritak i to – 2 år.