Vinje kommune har ansvar for at du som er pårørande skal få den støtta du treng til å handtere kvardagen din som pårørande. Me har plikt til å gje deg nok informasjon til at du skal kunne ta vare på rettigheitane som pårørande.

Du som pårørande har alltid rett på generell informasjon og rettleiing når du kontaktar oss.

Dersom den du er pårørande til gjev oss samtykke til å prate med deg, kan me dele meir spesifikk informasjon som gjeld situasjonen. 

Har du særleg tyngande omsorgsoppgåver, har du rett på omfattande hjelp frå kommunen.

Me skil ofte mellom næraste pårørande, som er den eller dei som pasient eller brukar har oppgjeve som kontaktperson, og øvrige pårørande.

På denne sida har me samla informasjon om kommunen sine tilbod for pårørande.

Koordinering- og tildeling

Mottek alle søknadar om kommunale helse-og omsorgstenestar. Me kan også rettleie i samband med søknadsprosessen og gje informasjon om dei ulike teenestene kommunen kan tilby.

Meir informasjon om koordinering og tildelingskontoret finn du her

 

Tilbod til pårørande til personar med demens

Pårørandeskule, samtalegrupper og individuelle samtaler. Demenskoordinator skal vera eit bindeledd mellom personen med demens, pårørande og hjelpeapparatet.

Meir informasjon om tilbod til pårørande til personar med demens finn du her

Avlastningstilbod

Eit tilbod til enkeltpersonar eller familiar som har tunge omsorgsoppgåver.

Meir informasjon finn du her:

Avlastningstilbod

Dagaktivitetstilbod

Dagtilbod

Kreftkoordinator

Ein kreftkoordinator kan vera med og koordinere og tilrettelegge kvardagen for den kreftsjuke og deira pårørande i alle fasar av sjukdomsforløpet.

Les meir om tilbodet til krefkoordinatoren her

Ruskonsulent

Kan bistå deg som er pårørande til nokon som slit med rus, med samtaler og råd.

Les meir om kva ruskonsulenten sitt tilbod her

Hjelpemiddel og velferdsteknologi

Hjelpemiddel og velferdsteknologi er ikkje tilbod retta direkte mot pårørende, men dei kan likevel innebere avlastning for deg som er pårørende i form av auka tryggleik og gode løysningar i heimen.

Her finn du meir informasjon om dette:

Velferdsteknologi

Hjelpemiddel