Me ynskjer at nærværstrening skal bli ein integrert del av oppveksten til barn i Vinje. Alle barnehagar, skular og helsesjukepleiarane i kommunen deltek i prosjektet. 

Gjennom systematisk arbeid med livsmeistring og nærværstrening i barnehage og skule ynskjer me at barn:
• får eit fast pusterom i kvardagen
• får ein god balanse mellom aktivitet og kvile
• får styrka sjølvkjensla
• får auka empati og evne til å forstå andre
• får evne til å setje sunne grenser og meistre eige liv
• blir godt rusta til å takle motgang og stress


Dei praktiske øvingane er retta mot barn, med tanke på språk og innhald. Ei øving/aktivitet kan vare i alt frå 2-20 minutt, og vert tilpassa etter kva barna treng og er klare for der og då. Øvingane ber preg av leik, og ein er oppteken av å ha fokus på pust, kropp og hjartet. Det er også viktig med øvingar som styrkar fellesskap og samhald i gruppa, og som aukar samarbeid- og relasjonskompetanse.

 
Døme på tema/øvingar er:
• Pust
• Avslapping og avspenning
• Oppmerksomhet og fokus
• Massasje
• Yoga
• Samarbeid og relasjon
• Leik 
 

Prosjektet har eigen facebookside, lenke til sida finn du her
Lik gjerne sida og få med deg kva som skjer i prosjektet.