Når ein overtek ein eigedom, må det søkast om tillating frå myndigheitane om dette. Det må sendast inn eit skjema som heiter Eigenfråsegn om konsesjonsfritak (bokmål: egenerklæring om konsesjonsfrihet), til kommunen.

Vinje kommune er ein kommune med nedsatt konsesjonsgrense. Det må difor sendast inn skjema. Det må nyttast skjema for kommunar med nedsatt konsesjonsgrense når ein overtar eigedom som er under 100 dekar (tomt, bustad, fritidsbustad eller næringsbygg). Skjema 356.

Ved overtaking av landbrukseigedom nyttast skjema for tileigning/kjøp av fast eigedom. Skjema 360.

Meir informasjon om konsesjon finn du på landbruksdirektoratet. 
Lenke til landbruksdirektoratet si side finn du her