Vinje kommune har ei eiga bustadtilpasningsgruppe med ergoterapeut, byggingeniør og bustadkonsulent, som har ansvar for startlån og tilskot i kommunen.
Denne gruppa tar heimebesøk etter førespurnad frå helsepersonell eller pårørande til den det gjeld. Gruppa kan gje råd og rettleiing og hjelper til i prosessen, om det er mogleg å tilrettelegge bustaden.

Tilskotsordninga bidreg til at personar som har behov får tilpassa bustad, får gjort dei nødvendige tilpassingar, slik at dei fortsatt kan bu heime, med nedsett funksjonsevne.