Prosjektet har som mål å fremje helse og trivsel blant heimebuande eldre i Vinje kommune. Innbyggjardeltaking og samskaping står sentralt i prosjektarbeidet.

Vinje kommune vart for 2022 tildelt tilskotsmidlar frå Fylkeskommunen til vidareutvikling av frisklivs-, lærings- og meistringstilbod, samt støtte frå Statsforvaltaren gjennom tilskotsordninga Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskot.

Prosjektramme

 • Prosjektperioden er sett til 2 år
 • Innbyggjardeltaking og tverrfagleg samarbeid vil stå sentralt i prosjektarbeidet
 • Tilsette i Helse og meistring skal leie, delta i, og evaluere arbeidet
 • Tiltak skal utviklast gjennom samskaping

Overordna mål er at eldre i Vinje

 • er aktive deltakarar i samfunnet, meistrar eigne liv og har fleire gode leveår med best mogeleg helse og  livskvalitet.
 • er fysisk aktive, opplever matglede og fellesskap, og har kunnskap om korleis dei skal ivareta eiga helse
 • får den helsehjelpa dei treng når dei har behov for det

Prosjektet er forankra i

 • Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre (Meld.St.15 2017-2018)
 • Kommunedelplan Helse og meistring (2017-2030), sist revidert 2023

I utvikling og gjennomføring av prosjektet er samskapande prinsipp og verdiar vektlagt, og brukarinvolvering, god forankring, felles målsetting og bruk av komplementær kompetanse er vektlagt. I prosjektgruppa er innbyggjarane representert med 3 seniorar..

I dei ulike fasane i prosjektet vert andre aktørar og interessentar invitert inn i prosjektet , mellom anna organiserte og uorganiserte frivillige, heimetenestene, demenskontaktar, fysio- og ergoterapitenesta,  psykisk helse og rus og frivilligkoordinator. Prosjektet vil vektlegge seniorressursen som eit verdifullt og viktig bidrag i frivillig arbeid i Vinje kommune.

Saman vil me arbeide for å

 • Bevisstgjere den enkelte eldre til å ta ansvar for eige liv
 • Styrke eldre si helsekompetanse (forstå, vurdere og nytte helseinformasjon for å kunne ta kunnskapsbaserte val relatert til eiga helse)
 • Kartlegge og gjere kjend lokale aktivitetar og tilbod
 • Legge til rette for, og rekruttere til sjølvdrivne sosiale møteplassar
 • Setje fokus på behov for tidleg innsats og helsehjelp, inkludert frisklivstilbod, tidleg demensutgreiing og velferdsteknologi

Lenker til inspirasjonssider: