Nydyrking

Dersom du ynskjer å dyrke nye areal til jordbruksføremål, må du søkje kommunen om godkjenning.  Som nydyrking reknar ein fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjenoppdyrking av jordbruksareal som har lege unytta i over 30 år.

Meir informasjon og skjema finn du her

Omdisponering

For å omdisponere jordbruksareal, må du søke godkjenning frå kommunen

Meir informasjon om dette finn du her

Deling

For å dele ein landbrukseigedom må du ha godkjenning frå kommunen.

Her finn du meir informasjon om dette

Driveplikt og leige

Reglane om driveplikt gjeld alle eigarar av jordbruksareal. Etter jordlova § 8 har eigarar av eigedom med jordbruksareal driveplikt i hele eigartida.

Les meir om dette her

Buplikt

Lovbestemt buplikt er for nær slekt eller odelsberettiga som overtar landbrukseigedom. Buplikt kan også setjast som vilkår i konsesjonssak. For små eigedomar kan buplikt vere betinga for konsesjonsfridom i ein kommune med forskrift om nedsett konsesjonsgrense (nullgrense). Vinje kommune har nedsett konsesjonsgrense.

Les meir om buplikt her