Ordføraren leiar møta i kommunestyret og formannskapet. Ordføraren har i tillegg møte-, tale- og forslagsrett i utvala sine møte. Ordføraren er rettsleg representant for kommunen, og skriv under på vegne av kommunen der slik mynde ikkje er lagt til andre.

Ta gjerne kontakt med ordføraren. Ha på minnet at både epost og anna post vil bli handsama i samsvar med "lov om offentlighet i forvaltningen". Du må rekne med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.

Dersom du ynskjer å treffe ordføraren, kan det vere greit å avtale tid på førehand slik at du er sikker på at han er på kontoret.