Kva søkjar må gjera og søknadsskjema


Naboane skal ha kopi av dei same vedlegga som vert sendt til kommunen. 

 

 

Kva gjer kommunen

  • Søknaden din vert handsama i kommunen.
  • Blir søknaden din av ein eller annan grunn avslegen, blir du varsla om dette.
  • Om søknaden din blir godkjend, vil du og andre aktuelle partar bli varsla om tid og stad for når frådelinga skal gjennomførast (oppmålingsforretning).
  • I oppmålingsforretninga vert nye eigedomsgrenser sett ut, merkt med offentleg godkjende grensemerke, målt inn etter gjeldande reglar og ført inn i Matrikkelen/eigedomsregisteret.
  • Matrikkelbrev som inneheld oppdaterte opplysningar om din eigedom sender me til deg.

Kostnader

Oppmålingsgebyr
Vinje kommune sitt gebyrregulativ for arbeid etter Matrikkellova: Oppretting av matrikkeleining pkt. 1.1
Prisar finn du her

Eventuelle andre kostnader
Handsaming av søknad om deling etter Plan- og bygningslova
Prisar finn du her

Det frådelte arealet vert oppretta som ny eigedom med eige gnr/bnr i grunnboka (tinglyst) og ført inn i Matrikkelen/eigedomsregisteret.
Tinglysingsebyr finn du her